Jus

Slik kunne Stortinget gjennomført markedsdialog

I en artikkel i Avfallsbransjen.no  kritiserer Ragn-Sells Stortinget for ikke å ha hatt strenge nok miljøkrav i en anbudskonkurranse om innsamling og behandling av avfall. Det påpekes også at det kunne vært avholdt en markedsdialog før miljøkravene ble fastsatt.

Regler om markedsdialog finnes i anskaffelsesforskriften Del II og Del III (§8-1/12-1 «Forberedende undersøkelser» og §8-12/12-2 «dialog med leverandører før konkurransen».

(1) Oppdragsgiver kan gjennomføre markedsundersøkelser for å forberede anskaffelsen og gi informasjon til om sine planer og behov.

(2) Oppdragsgiver kan også søke eller motta råd fra uavhengige eksperter, myndigheter, leverandører eller andre markedsaktører. Rådene kan brukes i planlegging og gjennomføring av anskaffelsen. Forutsetningen er at rådene ikke har konkurransevridende effekt eller fører til likebehandlingsprinsippet.

Hvordan dette praktisk skal gjennomføres er ikke regulert i forskriften. Her har oppdragsgiver full frihet til å velge hvordan det skal gjøres og om det skal foretas markedsdialog. Oppdragsgiver kan f.eks. utlyse en invitasjon til markedsdialog og be om innspill fra leverandørene.  Dette bør annonseres på en måte som når flest mulige aktører. Det kan avholdes felles fysiske møter der alle leverandørene som er interessert i anskaffelsen kan delta og få informasjon om anskaffelsen. Slike fellesmøter kan følges opp med individuelle møter med flere leverandører, med tanke på å få konkrete innspill.

Konkurransehensyn tilsier at leverandører ofte kan vegre seg med å komme med gode innspill i et møte der konkurrenter er tilstede. Det er viktig i prosessen at alle får lik informasjon om behovet og anskaffelsen, slik at man kan nå bredest mulig ut. Er markedet internasjonalt kan det gjerne lyses ut på TED databasen, gjennom såkalt «veiledende kunngjøring».

Det en oppdragsgiver alltid må vokte seg for er å innhente råd fra en leverandør, som skreddersyr kravene til egen organisasjon og produkt/tjeneste, og som kan utelukke konkurrenter. En kjent sak for noen år siden var Unibuss skandalen der en tysk bussleverandør ga råd i forbindelse med en offentlig anbudskonkurranse om busser, og der tekniske krav som ble satt var skreddersydd til den bestemte leverandøren. Dette må ikke skremme oppdragsgivere fra å ha dialog med markedet, og hente inn råd fra leverandører i forkant der det er behov for det.

Skal man ha råd fra leverandørene, er det klokt å innhente råd fra flere enn en. Hvor mye arbeid man skal legge i en markedsdialog vil selvsagt avhenge av hva det er å vinne på dette. Dette må også sees i sammenheng med oppdragets art og størrelse samt behov for innovative løsninger. Jo større og mer kompleks anskaffelse, desto større grunn til å bruke markedsdialog og ha en grundig prosess før konkurransegrunnlaget blir utarbeidet.

En annen måte er å lage et utkast til konkurransegrunnlag og legge kravsspesifikasjonen ut på «høring», slik at leverandører kan komme med innspill før det endelig blir lyst ut. Det kan også gjøre at man unngår å senere måtte avlyse en konkurranse, fordi man oppdager at kravene er for strenge, ikke lar seg oppfylle, eller ikke kan følges opp gjennom dokumentasjonskrav mv.

Lov og rett
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!