Nasjonale avfallskoder

KodeAvfall
1111Kjøkken- og matavfall fra stor- og småhusholdninger
1126Slam, organisk
1127Animalske biprodukter (abp)
1128Vegetabilsk avfall
1131Park- og hageavfall
1141Rent trevirke
1142Behandlet trevirke
1143Flis, spon, bark
1149Blandet bearbeidet trevirke
1211Avis- og magasinpapir
1221Brunt papir
1231Emballasjekartong
1241Drikkekartong
1251Kontorpapir
1299Blandet papir, papp og kartong
1311Klar glassemballasje
1312Blandet glassemballasje
1321Klar glassemballasje med metall
1322Blandet glassemballasje med metall
1331Vindusglass, ikke laminert
1341Laminert glass
1351Pryd- og bruksglass
1399Blandet glass
1411Metallemballasje
1447Rent magnetisk metall
1451Rent umagnetisk metall
1452Blandede metaller
1499Blandede metaller med andre materialer
1501Salgsautomater
1502Store husholdningsapparater
1503Små husholdningsapparater
1504Kabler og ledninger
1505Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr
1506Leker, fritids- og sportsutstyr
1507Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon
1508Belysningsutstyr
1509Medisinsk utstyr
1510Overvåknings- og kontrollinstrumenter
1512Elektrisk og elektronisk verktøy
1518Elektroteknisk utstyr
1519Lyd- og bildeutstyr
1520Lyskilder
1599Blandet EE-avfall
1601Rene masser
1603Lett forurensede masser
1604Forurensede masser
1605Rene masser fra mudring
1606Forurensede masser fra mudring
1611Betong uten armeringsjern
1612Betong med armeringsjern
1613Tegl og takstein
1614Forurenset betong og tegl
1615Gips
1617Mineralull
1618Keramikk og porselen
1619Asfalt
1621Takpapp/tjærepapp
1671Slagg, støv, bunnaske og flygeaske
1672Blåsesand
1681Slam, uorganisk
1699Blandet uorganisk materiale
1711Folieplast, emballasje
1712Folieplast, annen
1713Sekker, PP
1721Hardplast, emballasje
1722Hardplast, annen
1723PVC
1729Blandet myk og hard plastemballasje
1731Ekspandert og ekstrudert plast, emballasje
1732Ekspandert og ekstrudert plast, annen
1741Fiskeredskap i plast
1751Kompositter
1752Plast fra EE-produkter
1799Blandet plast, blandede fraksjoner (ikke emballasje)
1811Personbildekk
1812Traktor- og lastebildekk
1813Anleggsdekk
1814Andre dekk
1899Blandet gummiavfall
1911Tekstiler, lær og skinn
1912Møbler og inventar
2211Organiske kjemikalier
2221Uorganiske kjemikalier
2299Blandede kjemikalier
2311Batterier
2411Kjøretøy med retursystem
2421Kjøretøy uten retursystem
2431Fritidsbåter
2441Andre transportmidler
6003Smittefarlig avfall
6004Ikke smittefarlig avfall
6101Medisiner
7011Spillolje, refusjonsberettiget
7012Spillolje, ikke refusjonsberettiget
7021Olje- og fettavfall
7022Oljeforurenset masse
7023Drivstoff og fyringsolje
7024Oljefiltre
7030Oljeemulsjoner, sloppvann
7041Organiske løsemidler med halogen
7042Organiske løsemidler uten halogen
7043Trikloreten (TRI), refusjonsberettiget
7051Maling, lim og lakk
7055Spraybokser
7081Kvikksølvholdig avfall
7082Kvikksølvholdige batterier
7083Kadmiumholdig avfall
7084Kadmiumholdige batterier
7085Amalgam
7086Lysstoffrør og sparepærer
7091Uorganiske salter og annet fast stoff
7092Blyakkumulatorer
7093Småbatterier usortert
7094Litiumbatterier
7095Metallhydroksidslam
7096Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m.
7097Uorganiske løsninger og bad
7098CCA-impregnert trevirke
7100Cyanidholdig avfall
7111Bekjempningsmidler uten kvikksølv
7112Bekjempningsmidler med kvikksølv
7121Polymeriserende stoff, isocyanater
7122Sterkt reaktivt stoff
7123Herdere, organiske peroksider
7131Syrer, uorganiske
7132Baser, uorganiske
7133Rengjøringsmidler
7134Surt organisk avfall
7135Basisk organisk avfall
7141Mineraloljebasert boreslam og borkaks
7151Organisk avfall med halogen
7152Organisk avfall uten halogen
7154Kreosotimpregnert trevirke
7155Avfall med bromerte flammehemmere
7156Avfall med ftalater
7157Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK
7158Klorparafinholdige isolerglassruter
7159Klorparafinholdig avfall
7165Prosessvann, vaskevann
7210PCB- og PCT-holdig avfall
7211PCB-holdige isolerglassruter
7220Fotokjemikalier
7230Halon
7240KFK
7250Asbest
7261Gasser i trykkbeholdere
9911Blandet husholdningsavfall
9912Blandet næringsavfall
9913Utsortert brennbart avfall
9914Sorteringsrester
9915Sikterester
9916Gateoppsop
9917Shredderavfall
9918Ristgods, silgods, sandfang

[Last ned som PDF]

Få tilgang med AB Pluss

Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.

Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.

Enkeltperson

  • Full tilgang for én person

Kr. 5 000 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Liten

  • Full tilgang for inntil 5 ansatte

Kr. 7 500 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Mellomstor

  • Full tilgang for inntil 15 ansatte

Kr. 15 000 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Stor

  • Full tilgang for inntil 30 ansatte

Kr. 22 500 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

NB: Er du privatperson eller kommune/konsern med behov for mer enn 30 brukertilganger? Ta kontakt for et godt tilbud!
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.