Resultatregnskap

År202020192018201720162015201420132012
Driftsinntekter193724600018235060001836753000176779400015942850001475154000147065500013895340001340317000
Salgsinntekter188722900017909140001806782000171068900015413120001427856000143968200012607520001237437000
Andre driftsinntekter50022000325950002997000057104000529730004729800030973000128778000102882000
Vareforbruk13978030001335901000136334200013047910001168274000107318900010786630001014620000990460000
Beholdningsendring465600048140004839000853600018580004199000236100034710002195000
Lønn216374000217205000202708000199216000196385000187020000171349000153254000144746000
Avskrivning289770002505300023057000227910002249200021965000211930002136600020785000
Nedskrivning0012800000000120000
Drifts kostnader andre173809000169249000153512000144262000148420000143543000123795000117162000118663000
Driftsresultat1156270007128400089167000881980005685600045238000732940007966100063348000
Inntekt på investering i datter000000000
Inntekt på investering i konsern58100000314810003897600033900008486000028300013000839000
Inntekt på investering i tilknyttet foretak000000000
Renteinntekter konsern94000097200080000069800049800027900022200076000453000
Annen renteinntekt176800035580002643000267200025650003232000509500051280005973000
Annen finansinntekt1298100044410001943800059060001569700015339000681600070530006724000
Sum finansinntekter748830004102800061857000126660002822000018881000124640001231700014044000
Verdiendring omløpsmidler1094000576000-1140000974000-230000-88600028000-360000
Nedskrivning omløpsmidler000000000
Nedskrivning anlegg920004100001364000-591000812000-617000265000-466000635000
Rentekostnader konsern303000349000308000165000350000329000375000116000246000
Annen rentekostnad592600027970002885000265200025730002540000244500026940003073000
Annen finanskostnad7881000376000041360004661000198500006008000439000031700006744000
Sum finanskostnad142020007316000880700068870002358500085210008409000553300011113000
Resultat før skatt176298000104992000142211000939790006149500055608000773440008644600066278000
Skatt ordinært resultat192990001733800024197000235920001618400014271000216890002325700018830000
Ordinært resultat15699700087660000118017000703900004530400041332000556570006319100047445000
Ekstraordinære inntekter000000000
Ekstraordinære kostnader000000000
Skatt ekstraordinært000000000
Sum Skatt192990001733800024197000235920001618400014271000216890002325700018830000
Årsresultat15699700087660000118017000703900004530400041332000556570006319100047445000
Utbytte593920002129500066625000198600003305700019760000268860003221700033135000
Konsernbidrag-104640004577000722000254400010630001955000162400039590005245000
Overføring til/fra egenkapital658870005452200044813000381010001020200019679000272320002701400014089000
Overføringsfond for vurderingsforskjeller5300004073000300000090000010000000000
Tap fordringer000000000

Balanseregnskap

År202020192018201720162015201420132012
Sum anleggsmidler614191000317164000255504000242878000245652000199266000161854000171437000170459000
Sum immaterielle midler1372300033080003661000674500088870008806000745000078010009028000
Forskning og utvikling90000188000366000193000297000060001200019000
Patenter og lignende52110001090001060003120008410001265000177300016200002003000
Utsatt skattefordel842200029820002749000539200062640005291000514300052430005574000
Goodwill029000439000849000148300022500005270009240001432000
Sum varige driftsmidler191441000176734000144851000128070000137071000131846000126671000123798000127250000
Fast eiendom11914800010147200081649000682390007444500071150000710600007275100071523000
Maskiner246650002326700022333000192290001914900018309000107450001234500016718000
Skip/rigg/fly12600012600012600012600001983000000
Driftsløsøre475030005187000040740000404780004347500040406000448690003870100039012000
Sum finansielle anleggsmidler4090220001371170001069960001080580009969700058616000277360003984000034178000
Investering i datterselskap3720100008332200054589000543160004973800017110000476000050300004576000
Investering i annet foretak i samme konsern000000000
Lån til foretak i samme konsern221780003193400024935000253530001919100014423000519400069450003476000
Investering i tilknyttet selskap107800021000600010660006660001350001350001350000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet2550000003940003594000414000455000427000100000
Aksjer/andeler14450006480008600007900008180002238000341100031860002140000
Obligasjoner97650002119500026607000261430002569200024295000137810002411900023890000
Pensjonsmidler000000000
Andre anleggsmidler01000-1000-2000-1000-3000-5000-1000-4000
Sum omløpsmidler669830000602294000693388000656167000568864000479224000494013000461811000430455000
Sum varelager458310003996000041704000411860004476300039125000374550003356800033184000
Lager råvarer000000000
Lager tilvirkede varer000000000
Lager ferdigvarer458310003996000041704000411860004476300039125000374550003356800033184000
Sum fordringer281436000266302000296429000335768000246854000207611000204541000210605000181633000
Kundefordringer177345000179643000199191000264648000193911000166571000163206000170678000147749000
Annen fordring677290006140800070528000601370004103800030271000289730002794500026169000
Konsernfordring36163000252510002670600010985000119090001076600012367000119870007686000
Krav på innbetaling av selskapskapital200000000000036000
Sum investeringer16320000197050005009000490005920007640007530001041000703000
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern000000000
Markedsbaserte aksjer1219000313300067000340005770007490007410001029000691000
Markedsbaserte obligasjoner000000000
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter755600052260004930000000000
Andre finansielle instrumenter75450001134600012000150001500015000120001200012000
Kassebeholdning326235000276333000350252000279176000276672000231729000251267000216597000214933000
Andre omløpsmidler7000-6000-2000-14000-21000-2000-8000-5000-5000
Sum eiendeler1284013000919454000948891000899053000814521000678485000655868000633250000600919000
Sum egenkapital694324000450646000397331000386921000353051000309832000294507000273270000254734000
Innskutt egenkapital2839630008861100070379000755670007627700043691000446990004434600045166000
Selskapskapital353230002826900027849000288110003001200028242000300670002940700029367000
Egne aksjer-124000-124000-300000-109000-109000-101000-86000-86000-86000
Opptjent egenkapital410360000362035000326948000311354000276775000266143000249814000228927000209570000
Fond for vurderingsforskjeller000000000
Annen egenkapital410360000362035000326948000311354000276775000266143000249814000228927000209570000
Sum gjeld589700000468812000551561000512136000461476000368652000361359000359980000346183000
Sum langsiktig gjeld16757800010079500088608000814120009188700090170000883720008121500076797000
Avsetning for forpliktelser178600017490002313000269200032070002999000514000044390005156000
Pensjonsforpliktelser000000312500024500002708000
Utsatt skatt168600016490002180000259200029670002759000179600018890002348000
Andre avsetninger for forpliktelser100000100000133000100000240000240000219000100000100000
Annen langsiktig gjeld1657920009904600086295000787200008868000087171000832320007677600071641000
Konvertible lån000000000
Obligasjonslån029660003872000227100058000000129000
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig1146260003579500029073000260700003151700028735000243680002067300017706000
Konserngjeld langsiktig525000070950004357000328100044770004003000220000500000
Ansvarlig lånekapital374300037430003743000374300039010004155000428400042850004285000
Øvrig langsiktig gjeld421730004944700045250000433550004872700050278000543600005176800049521000
Sum kortsiktig gjeld422122000368017000462953000430724000369589000278482000272987000278765000269386000
Skyldig konsernbidrag000000000
Avdrag langsiktig gjeld000000000
Konvertibelt lån kortsiktig000000000
Sertifikatlån443500040510000000000
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig2580500072530007328000707000061100006491000561200040830003787000
Kassekreditt000000000
Kassekredittramme000000000
Leverandørgjeld121349000138950000187705000182667000153170000135505000124458000127833000132906000
Betalbar skatt239070001679900022065000198690001341900012216000201690002176400019493000
Skyldige offentlige avgifter412250003293500037784000389340003915200033808000343360003028600029077000
Konsern gjeld kortsiktig133480006939000279700077630001094500080690001123600090030004599000
Utbytte480800001757000055923000292440003466900018260000217660003084400012475000
Annen kortsiktig gjeld14397300014352000014935100014517700011212400064133000554100005495200067049000
Minoritetsinteresser000000000

Kontantstrøm

År202020192018201720162015201420132012
Resultat før skatt176298104992142211939796149555608773448644666278
Avskrivning289772505323057227912249221965211932136620785
Avskrivning-Nedskrivning289772505323185227912249221965211932136620905
Betalt skatt167992206519869134191221620169217641949324343
Økning/reduksjon omløpsmidler-176341717533855-84799-44697-47492468-2969231782
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld-5287-116231-343964127558050-14265-32664-22838-51307
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I]1655558924144986598278512438390465773578943315
Reduksjon langsiktig gjeld000-104750000-4195
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II]1655558924144986493528512438390465773578939120
Utbytte-21295-66625-19860-33057-19760-26886-32217-33135-25396
[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III]144260-5770112512616295653641150414360265413724

Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]

Få tilgang med AB Pluss

Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.

Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.

Enkeltperson

  • Full tilgang for én person

Kr. 5 000 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Liten

  • Full tilgang for inntil 5 ansatte

Kr. 7 500 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Mellomstor

  • Full tilgang for inntil 15 ansatte

Kr. 15 000 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Stor

  • Full tilgang for inntil 30 ansatte

Kr. 22 500 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

NB: Er du privatperson eller kommune/konsern med behov for mer enn 30 brukertilganger? Ta kontakt for et godt tilbud!
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.