Resultatregnskap

År202020192018201720162015201420132012
Driftsinntekter1092078000105038300012017260008717230009404070001081983000137529500011852780001024722000
Salgsinntekter1080713000103955500011843970008636040008115380001077503000136352700011613070001006831000
Andre driftsinntekter11362000108280001732700081190001288690004480000117660002396900017890000
Vareforbruk298109000278942000455024000228689000246680000354958000588974000404294000316449000
Beholdningsendring0000-239000500000-92000-4700028000
Lønn346049000335249000321384000292198000272862000340164000368843000352959000342954000
Avskrivning525410004750200047872000480740003864600036237000367960002316100045261000
Nedskrivning2650000855000000177000131020006000
Drifts kostnader andre343584000338816000327602000293827000298191000343699000367682000371448000306051000
Driftsresultat5153000049874000489890008935000842670006425000129150002036100013973000
Inntekt på investering i datter000000000
Inntekt på investering i konsern1414430001877690004628200069620000170620002551100061041000616300048068000
Inntekt på investering i tilknyttet foretak000000000
Renteinntekter konsern50760005542000540200038850003168800028911900024633800019135700065991000
Annen renteinntekt384000052870001565000104900016810001933000246200020140002160000
Annen finansinntekt110610007457000392010001930000680770001403000178380003085200052557000
Sum finansinntekter1617420002060550009245000076509000118508000317966000327679000230386000168889000
Verdiendring omløpsmidler322000-322000011000-277000-5430000-9000113000
Nedskrivning omløpsmidler000000000
Nedskrivning anlegg243490003823300052460008000000172180001569190000164751000933700045208000
Rentekostnader konsern880003800026000570000236366000416971000345866000276403000112262000
Annen rentekostnad6465000995500069050005253000879100021906000299030003134700026260000
Annen finanskostnad15318000151490006543000467000064450001163310000704690008300700051830000
Sum finanskostnad462200006369700018720000185070002690970003171920000610989000400103000235560000
Resultat før skatt16705500019222500012271600066936000-66321000-2847531000-270393000-149362000-52701000
Skatt ordinært resultat12965000-16307000100390003405000286060002287400054601000-30048000404000
Ordinært resultat15408300020854000011267700063536000-94924000-2870404000-324995000-119315000-53105000
Ekstraordinære inntekter000000000
Ekstraordinære kostnader000000000
Skatt ekstraordinært000000-572000403000149000
Sum Skatt12965000-16307000100390003405000286060002287400054029000-29645000553000
Årsresultat15408300020854000011267700063536000-94924000-2870404000-324423000-119719000-53254000
Utbytte87367000150500003561600021125000102950003240000031690000175800007460000
Konsernbidrag153030007051000142730007621000150430006657000087110002160000
Overføring til/fra egenkapital48405000183815000309073700033534000-120192000-1925455000-209114000-146162000-60748000
Overføringsfond for vurderingsforskjeller0000-700000000
Tap fordringer000000000

Balanseregnskap

År202020192018201720162015201420132012
Sum anleggsmidler5930070006364640005163430004622980009010940001242138000329728300031388890003073792000
Sum immaterielle midler144110001229700014872000175950001676400038516000585950006783700048515000
Forskning og utvikling8560000004160000000
Patenter og lignende2270002890004130002310005100051000510005100051000
Utsatt skattefordel925400072410008612000958300090760009457000259490003149900011868000
Goodwill4073000476800058470007781000722200029008000325950003628700036596000
Sum varige driftsmidler243665000228838000220336000230865000194835000186084000215370000204432000293800000
Fast eiendom6980400067695000668640006773700069087000665750009659500082499000110355000
Maskiner12262400010967400010959100011814500086476000920370008596200079586000140128000
Skip/rigg/fly6300001690001260001760000000
Driftsløsøre511740005146600043711000448580003909500027468000328150004234700043317000
Sum finansielle anleggsmidler3349340003953300002811350002138380006894940001017542000302331800028666180002731475000
Investering i datterselskap88007000104345000817220006671500064399000306545000102031600012001480001267186000
Investering i annet foretak i samme konsern000000000
Lån til foretak i samme konsern3346100065812000103222000601410005334340004592710001104456000940136000359781000
Investering i tilknyttet selskap6800000068272000398630003954800034614000382700002993800019300001915000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet111852000105251000274600027460001909300030960004374000473100080000
Aksjer/andeler589800015705000218310002170100017060000164380005748000917800015134000
Obligasjoner27717000359450003175000022984000208940001939220008584860007104960001087381000
Pensjonsmidler000000000
Andre anleggsmidler-400002000200010000-200010000
Sum omløpsmidler779494000543516000473361000401987000387676000424468000600487000588858000446184000
Sum varelager465000052430005074000715000058780006232000522900038280003686000
Lager råvarer00000000210000
Lager tilvirkede varer00000000190000
Lager ferdigvarer465000052430005074000715000058780006232000522900038280003286000
Sum fordringer611579000417455000366921000280207000309017000349023000501853000486400000354515000
Kundefordringer151644000130468000139487000139155000130774000154246000160405000176144000139315000
Annen fordring24099000013526500057275000455870003731900051856000134893000222365000184520000
Konsernfordring218947000151721000170161000957390001409250001316450001876180007767300029128000
Krav på innbetaling av selskapskapital000001127800018938000102170001554000
Sum investeringer2800028000280001962500000683000442000442000
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern0000003000000
Markedsbaserte aksjer2800028000280002800000653000442000442000
Markedsbaserte obligasjoner000000000
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter0001959700000000
Andre finansielle instrumenter000000000
Kassebeholdning163235000120797000101347000950030007278300069215000927230009819000087539000
Andre omløpsmidler0-7000-11000-272000-3000-4000-2000-10000
Sum eiendeler1372498000117998400098970100086428600012887700001666611000389777200037277490003519978000
Sum egenkapital406765000352804000211958000135986000507308000-23386770006017320009593590001083522000
Innskutt egenkapital604706000605390000592776000558510000801686000773376000790505000808621000803971000
Selskapskapital445235000443379000440797000440616000575092000462838000461404000461139000461190000
Egne aksjer-607000-552000-514000-4150001773000152900017620005670000-228000
Opptjent egenkapital-197941000-252584000-380818000-422519000-294376000-3112050000-188771000150740000279553000
Fond for vurderingsforskjeller00000000-1152000
Annen egenkapital-197941000-252584000-380818000-422519000-294376000-3112050000-188771000150740000280705000
Sum gjeld9657370008271770007777420007282960007814620004005942000328808900027688100002437181000
Sum langsiktig gjeld4519730004475530004457150004347210004065540003662189000285412100024215100002102764000
Avsetning for forpliktelser119720001381700012790000125310001071000011810000129320001534700018179000
Pensjonsforpliktelser00216000120000238000-980003090001395000
Utsatt skatt76280009138000799500077850008119000908100010539000103780007124000
Andre avsetninger for forpliktelser434400046790004579000473400025910002491000249100046600009660000
Annen langsiktig gjeld4400010004337360004329250004221900003958440003650379000284118900024061630002084585000
Konvertible lån1553540000001426030002221683000164919300013620130001173050000
Obligasjonslån0000000620000028944000
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig197659000196425000192060000197693000178694000325443000362517000405170000391109000
Konserngjeld langsiktig950100057049000155583000155710000327600010910790008194090001426000726000
Ansvarlig lånekapital000000000
Øvrig langsiktig gjeld774870001802620008528200068787000712710001217400010070000631354000490756000
Sum kortsiktig gjeld513764000379624000332027000293575000374908000343753000433968000347300000334417000
Skyldig konsernbidrag000000000
Avdrag langsiktig gjeld000000000
Konvertibelt lån kortsiktig000000000
Sertifikatlån0000053086000500280003996300076000
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig5711900066123000419780001908900098530005446000513200069900006552000
Kassekreditt000000000
Kassekredittramme000000000
Leverandørgjeld948840007433400064949000749840005945600071794000825810007460300082926000
Betalbar skatt897000024260000739600042460003972000713300055824000107330007089000
Skyldige offentlige avgifter443590003956900043790000401150004114000042230000446060004396200043491000
Konsern gjeld kortsiktig9882200076173000544650004660700011635500034235000475240004152300093823000
Utbytte8512000017150000388060002667500097950002650000023690000117800001300000
Annen kortsiktig gjeld12448800082013000806420008185900013433700010332900012458300011774600099160000
Minoritetsinteresser000000000

Kontantstrøm

År202020192018201720162015201420132012
Resultat før skatt16705519222512271666936-66321-2847531-270393-149362-52701
Avskrivning525414750247872480743864636237367962316145261
Avskrivning-Nedskrivning528064750248727480743864636237369733626345267
Betalt skatt242607396424639727133558241073370898403
Økning/reduksjon omløpsmidler-193540-50705-65030790940360152511-17096-132023228567
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld46773325472836-10245820860-12261554978-469770714
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I]488342141731050031648926412-2837222-206271-256908283444
Reduksjon langsiktig gjeld0000-32556350000
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II]4883421417310500316489-3229223-2837222-206271-256908283444
Utbytte-15050-35616-21125-10295-32400-31690-17580-7460-4347
[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III]33784178557838786194-3261623-2868912-223851-264368279097

Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]

Få tilgang med AB Pluss

Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.

Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.

Enkeltperson

  • Full tilgang for én person

Kr. 5 000 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Liten

  • Full tilgang for inntil 5 ansatte

Kr. 7 500 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Mellomstor

  • Full tilgang for inntil 15 ansatte

Kr. 15 000 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Stor

  • Full tilgang for inntil 30 ansatte

Kr. 22 500 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

NB: Er du privatperson eller kommune/konsern med behov for mer enn 30 brukertilganger? Ta kontakt for et godt tilbud!
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.