Resultatregnskap

År202020192018201720162015201420132012
Driftsinntekter911910008281300073005000687720006637300080662000776650009833200085041000
Salgsinntekter776290007301500069909000636680005778300071623000759410007653800056643000
Andre driftsinntekter135620009798000309600051020008592000903900017220002179400028399000
Vareforbruk363480003773000039202000318330003343800046952000447770005158200046291000
Beholdningsendring-69000-280002380003000-200049000-230000227000-68000
Lønn109510007291000754400010047000807300012182000138890001080800011851000
Avskrivning8648000865200087540008609000892200010341000852400087920006697000
Nedskrivning023581000525700000118110008460000720000463000
Drifts kostnader andre257510003041900025945000220180002387300029410000263260003342300023755000
Driftsresultat9562000-24832000-13935000-3738000-7931000-30083000-24081000-7220000-3948000
Inntekt på investering i datter000000000
Inntekt på investering i konsern0000000091000
Inntekt på investering i tilknyttet foretak000000000
Renteinntekter konsern73300032200000072800050000000
Annen renteinntekt75000176000900004800018000244000951000602000885000
Annen finansinntekt959100058670004106000729800026800002207000143900010690005548000
Sum finansinntekter1039900063650004196000734600026980003179000289000016710006524000
Verdiendring omløpsmidler000000000
Nedskrivning omløpsmidler000000000
Nedskrivning anlegg5505700040550000189100000927900031423000900001000000
Rentekostnader konsern792000510000010000001000
Annen rentekostnad206100026160002583000214300024340004300000339600031230002396000
Annen finanskostnad827700081650004830000656400027750001497000135960001492000958000
Sum finanskostnad66187000148870007413000276170005210000150760004841500047050004355000
Resultat før skatt-46223000-33349000-17150000-24010000-10446000-41974000-69604000-10250000-1779000
Skatt ordinært resultat120700072400017850001093000-3806000115000062300022600013000
Ordinært resultat-47430000-34073000-18930000-25105000-6639000-43126000-70229000-10475000-1793000
Ekstraordinære inntekter000000000
Ekstraordinære kostnader000000000
Skatt ekstraordinært-12000-140000000040000
Sum Skatt119500071000017850001093000-3806000115000062300023000013000
Årsresultat-47473000-34004000-18930000-25124000-6639000-43126000-70229000-10480000-1793000
Utbytte000-150000000400000250000100000
Konsernbidrag25800003920000493200014240001316000332200012760001000000
Overføring til/fra egenkapital-47720000-8731000-22402000-25037000-7981000-44403000-73904000-12017000-2893000
Overføringsfond for vurderingsforskjeller000000000
Tap fordringer000000000

Balanseregnskap

År202020192018201720162015201420132012
Sum anleggsmidler190073000205400000191213000160615000149895000154523000165783000234933000170344000
Sum immaterielle midler203410001275800028129000287710002650900018920000165480002232700017388000
Forskning og utvikling159950008294000236450002360600020940000175760004330001975800015904000
Patenter og lignende12000790001200086400086400086400014902000922000945000
Utsatt skattefordel4334000438500044720004301000470500048000012130001647000538000
Goodwill000000000
Sum varige driftsmidler1185920001019480001017790009207600088333000118441000127851000188786000137088000
Fast eiendom837330007254700073319000609820005918800061220000665190006390100057503000
Maskiner237960002023500019968000237720002489800051225000568590002833300029776000
Skip/rigg/fly002900055000800004700001320009026800043794000
Driftsløsøre1106300091670008466000726800041680005525000434100062830006015000
Sum finansielle anleggsmidler511430009069300061303000397700003505300017163000213840002382200015871000
Investering i datterselskap20407000223220001618800016029000335300031320008012000182030009694000
Investering i annet foretak i samme konsern16990005000001000000000
Lån til foretak i samme konsern2723800035467000438460002295600030927000114480001050700044910000
Investering i tilknyttet selskap4900006110009900007190005000001427000100000010000000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet0290090000000000
Aksjer/andeler74500024600023700018000237000180001380001090006109000
Obligasjoner5630002538000420004800036000113800017270001900068000
Pensjonsmidler000000000
Andre anleggsmidler-20000-2000-3000-100000-1000-2000
Sum omløpsmidler512400004275900062005000643020007119200069885000601010008772900076162000
Sum varelager413200044360003421000313500027520002749000261600056990001940000
Lager råvarer000000000
Lager tilvirkede varer000000000
Lager ferdigvarer413200044360003421000313500027520002749000261600056990001940000
Sum fordringer176530001806200035905000343990003501800035395000382600005718800032866000
Kundefordringer11868000145650001618000013009000167600002061900019175000247800008635000
Annen fordring5418000323900019542000147290001498900012780000148040003237000020061000
Konsernfordring3680002580001760006664000326400018690002481000380004085000
Krav på innbetaling av selskapskapital005000100050001250001800000085000
Sum investeringer1600000000000
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern000000000
Markedsbaserte aksjer000000000
Markedsbaserte obligasjoner000000000
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter000000000
Andre finansielle instrumenter1600000000000
Kassebeholdning294390002026000022679000267740003342300031738000192290002484200041358000
Andre omløpsmidler-100010002000-10000-10005000-40000-2000
Sum eiendeler241315000248160000253218000224919000221087000224406000225885000322666000246509000
Sum egenkapital854810009534000065195000691670009022200056194000679780008434000077009000
Innskutt egenkapital1066390001092330001531630001410120001407830001167060001577000009448000088517000
Selskapskapital751510005929200052443000475690004686400042443000360370004725000040234000
Egne aksjer000000000
Opptjent egenkapital-21155000-13891000-87970000-71846000-50564000-60511000-89721000-10138000-11505000
Fond for vurderingsforskjeller0-1000-1000228000651000859000-1953000-1933000-1870000
Annen egenkapital-21155000-13890000-87969000-72074000-51215000-61370000-87768000-8205000-9635000
Sum gjeld155825000152819000188027000155775000130866000168213000157906000238326000169495000
Sum langsiktig gjeld1040280008798400013077100098330000669530008807000083771000162750000108359000
Avsetning for forpliktelser710400018410002286000259000028990003089000327500030130002679000
Pensjonsforpliktelser000000000
Utsatt skatt51900058600087400010210001173000120600012350008160001325000
Andre avsetninger for forpliktelser658500012550001412000156900017260001883000204000021970001354000
Annen langsiktig gjeld969240008614300012848500095740000640540008498100080496000159737000105680000
Konvertible lån0045808000284130000006160002816000
Obligasjonslån000000022440002303000
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig590440006420600063848000453850005709300068638000694220006264100052296000
Konserngjeld langsiktig660000113800020000000002140000
Ansvarlig lånekapital000000000
Øvrig langsiktig gjeld37220000207990001862900021942000696100016343000110740009402200048265000
Sum kortsiktig gjeld517970006483500057256000574450006391300080143000741350007557600061136000
Skyldig konsernbidrag000000000
Avdrag langsiktig gjeld000000000
Konvertibelt lån kortsiktig000013514000704400017880004500000
Sertifikatlån00000162000000
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig432500072050009410000121270009617000172930002184500017070004999000
Kassekreditt000000000
Kassekredittramme000000000
Leverandørgjeld201960002311600020377000130290002067300025005000212200002628100026817000
Betalbar skatt135200019010001230000558000285000290000284000132300096000
Skyldige offentlige avgifter28420003027000283200028650002517000155900084100012600002467000
Konsern gjeld kortsiktig33300004162000808400093280004306000241600027970003580001439000
Utbytte000150000000447000250000100000
Annen kortsiktig gjeld197520002542400015323000180380001300100026374000249130004394700025218000
Minoritetsinteresser000000000

Kontantstrøm

År202020192018201720162015201420132012
Resultat før skatt-46223-33349-17150-24010-10446-41974-69604-10250-1779
Avskrivning8648865287548609892210341852487926697
Avskrivning-Nedskrivning8648322331401186098922221521698495127160
Betalt skatt190112305582852902841323961009
Økning/reduksjon omløpsmidler69816827-1798241378272522015-28083-2537
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld-130387579-189-4968-162306008-18411419017599
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I]-5181622060-5684-20413-17666-11373-33769-1472719434
Reduksjon langsiktig gjeld0-4278700-211170-7897900
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II]-51816-20727-5684-20413-38783-11373-112748-1472719434
Utbytte00150000-400-250-100-120
[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III]-51816-20727-4184-20413-38783-11773-112998-1482719314

Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]

Få tilgang med AB Pluss

Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.

Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.

Enkeltperson

  • Full tilgang for én person

Kr. 5 000 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Liten

  • Full tilgang for inntil 5 ansatte

Kr. 7 500 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Mellomstor

  • Full tilgang for inntil 15 ansatte

Kr. 15 000 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

Stor

  • Full tilgang for inntil 30 ansatte

Kr. 22 500 / år

Faktureres årlig.

Bestill nå!

NB: Er du privatperson eller kommune/konsern med behov for mer enn 30 brukertilganger? Ta kontakt for et godt tilbud!
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.