Rapport

Avfallsstrategi – Norsk Nukleær Dekomisjonering

Sammendrag

Atomreaktorene og de øvrige nukleære anleggene i Halden og på Kjeller skal dekommisjoneres, hvilket vil si at de skal rives og arealene fristilles til annen bruk. Dette arbeidet vil innebære at flere tusen tonn radioaktivt avfall må håndteres. 17 tonn av dette er brukt reaktorbrensel, som inneholder mesteparten av den anslåtte radioaktiviteten. Denne strategien beskriver hvordan en ny infrastruktur for radioaktivt avfall skal etableres for å møte denne utfordringen.

Radioaktivt avfall skal håndteres på en måte som ivaretar mennesker og miljøets sikkerhet på både kort og lang sikt. Ansvaret for å håndtere avfallet skal ikke overføres til fremtidige generasjoner. Alt arbeid skal foregå i samsvar med internasjonale anbefalinger og norsk lovverk med tilhørende tillatelser og konsesjoner. Alt arbeid som kan medføre at radioaktivt avfall oppstår skal utføres på en måte som minimerer mengden radioaktivt avfall. Dette prinsippet skal inngå i en helhetsvurdering, sammen med bl.a. øvrige HMS-krav og kostnader. Det skal finnes fullstendige løsninger for det avfallet som oppstår. Radioaktivt avfall skal ikke komme på avveie og det skal holdes adskilt fra øvrig avfall.

Brukt atombrensel skal mellomlagres på en trygg måte inntil det sendes til behandling og deponi. Det utredes tre forskjellige alternativer for en permanent løsning for brukt reaktorbrensel: reprosessering, oksidering og deponering uten forbehandling. I alle tilfeller vil det bli behov for et deponi for brenselet i sin nåværende eller en stabilisert form.

Alt avfall skal sorteres etter kjemiske, radiologiske og fysiske egenskaper. Avfall skal emballeres og merkes på forskriftsmessig vis. Alt avfall skal være sporbart og registrert i en database. Transport skal planlegges for å minimere ulykkesrisiko og klimagassutslipp.

Det skal utvikles avfallsstrømmer som beskriver hvordan ulike typer avfall skal behandles før det sendes til deponi, forbrenning eller en annen permanent løsning. Alt avfall som deponeres skal være i fast og lagringsstabil form. Det skal i størst mulig grad komprimeres, fordi deponikapasitet er en kostbar ressurs. Prosessen med å utrede konkrete avfallsbehandlingsmetoder pågår, og vil blant annet bli påvirket av resultatene fra miljøkartleggingen av de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden.

Det skal etableres et nasjonalt anlegg for radioaktivt avfall, som skal ta imot alt norsk radioaktivt avfall, unntatt syredannende bergarter og avfall med naturlig forekommende radioaktivitet (NORM-avfall)fra olje- og gassindustrien. Radioaktivt avfall skal deponeres i stabile geologiske formasjoner, for eksempel i fjellhaller. Fjellhallene skal bygges og driftes på en måte som er tilpasset konkrete avfallsstrømmer. Borehull eller sjakt kan være et alternativ, særlig for mellomradioaktivt og høyradioaktivt avfall.

I tillegg til deponiene skal nasjonalanlegget ha et besøkssenter som skal bidra til informasjon og kompetansebygging innen fagområdet. Det skal gjennomføres en lokaliseringsprosess basert på lokal og nasjonal medvirkning for å finne en vertskommune. Anlegget skal skape positive ringvirkninger lokalt og regionalt i form av bl.a. arbeidsplasser, innkjøp og utbygging av infrastruktur.

Den nåværende planen er at ikke-radioaktivt avfall fra dekommisjonering skal utelukkende håndteres av anlegg som har tillatelse til å ta imot radioaktivt avfall. Hensikten med det er å minimere de eventuelle konsekvensene av at radioaktiv forurensningikke blir oppdaget før rivning eller at radioaktivt avfall blir blandet med øvrig avfall, men dette skal vurderes videre frem mot 1.12.2020, da dette utkastet til avfallsstrategi skal erstattes av den første formelle utgaven. Ikke-radioaktivt dekommisjoneringsavfall vurderes deponert i overflatedeponi som er bygget i henhold til kravene til deponi for farlig avfall og som har tillatelse til å ta imot radioaktivt avfall. Alternativt deponeres også dette avfallet i stabile geologiske formasjoner nasjonalanlegget. Valget av løsning foretas etter gjennomført konseptvalgutredning for deponi, hvor bl.a. kostnader veies mot opplevd trygghet, lokaliseringsprosess og kost/nytte-vurderinger.

Det eksisterende deponiet for radioaktivt avfall i Himdalen har ikke tilstrekkelig gjenværende kapasitet til å ta imot alt dekommisjoneringsavfallet, og et nytt deponi for radioaktivt avfall forventes ikke å være etablert og satt i drift innen dekommisjoneringen er klar til å starte. Derfor må det etableres et midlertidig lager hvor radioaktivt avfall kan oppbevares inntil nasjonalanlegget er ferdigstilt.

Håndtering av radioaktivt avfall finansieres i henhold til selvkostprinsippet. Det må gjøres en egen studie over hvordan selvkost skal beregnes for radioaktivt avfall fra eksterne kunder (IFEs kommersielle virksomhet inkludert).

Å etablere og drifte en infrastruktur for dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall krever allsidig og spesialisert kompetanse i overskuelig fremtid. Derfor skal det jobbes systematisk med å ivareta og videreføre eksisterende kompetanse samt utvikle programmer for nødvendig omskolering og etterutdanning. Fagområdet vil kreve betydelig nyrekruttering over tid; det er derfor viktig å gjøre fagområdet attraktivt for nye kandidater.

Denne avfallsstrategien skal oppdateres jevnlig eller ved behov.

Dette er utkastet er levert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 1.12.2019 og det skal leveres en endelig strategi til NFD innen 1.12.2020.

Emneord
Les hele

Last ned rapport (589 KB)

Opphav
Publiseringsdata

Publisert

desember 2019

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.