Rapport

Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinnger avfall fra oljeboring

Sammendrag

Olje- og gassproduksjon genererer mye oljeboringsavfall som sendes til mottaksanlegg på land hvor det behandles og deponeres eller destrueres. Denne typen mottaksanlegg, og teknologien som benyttes er forholdsvis ny i Norge. Etter henvendelse fra Norsk Industri gjennomførte Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2013/2014 et forprosjekt i samarbeid med Norsk Industri og gjenvinningsbransjen for å skaffe oversikt over eksisterende kunnskap om eksponeringsfaktorer som kan tenkes å utgjøre en helserisiko ved håndtering av boreavfall på land. I forprosjektet ble det gjennomført «walk-through surveys» av i alt seks anlegg og yrkeshygieniske måledata som bedriftene selv hadde utført ble gjennomgått. Vi konkluderte med at det var grunnlag for å igangsette et større kartleggingsprosjekt hvor målet var å skaffe mer detaljert informasjon om eksponering for relevante eksponeringsfaktorer. Dette la grunnlag for et større prosjekt som ble gjennomført i perioden 2014-2017 og som denne rapporten er en oppsummering av.

Rapporten er todelt, første del gir en beskrivelse av teknologien som bransjen i dag benytterog risikoutsatte arbeidsoperasjoner, samt metodeutviklingen som ble utført for å optimalisere prøvetakings- og analysemetodikk. Inkludert i dette arbeidet ble det utført stasjonære målinger for å få oversikt over luftkonsentrasjoner i aktuelle områder av renseprosessen. Den andre delen av rapporten oppsummerer resultatene av den detaljerte eksponeringskartleggingen med personlige målinger fra alle anleggene som deltok. Referansegruppen som har fulgt prosjektet har bestått av representanter fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, arbeidstakerorganisasjonen LO, representanter fra deltakende bedrifter, Direktoratet for Arbeidstilsynet og STAMI. I tillegg var Norsk Forening for farlig avfall invitert til å delta som observatør. Prosjektet er gjennomført med økonomisk bidrag fra Norsk Industri og NHOs arbeidsmiljøfond.

Vi ønsker å takke deltakende bedrifter for samarbeidet og alle ansatte som velvillig har deltatt i gjennomføringen av målingene.

Emneord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.