Rapport

Materialstrømsanalyse – byggavfall

Sammendrag

Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) består av
representanter for ulike bransjeforeninger, Statens Vegvesen, Statsbygg samt fire observatører fra
henholdsvis Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Nordnorske
Entreprenørers Service-organisasjon (NESO). Hovedmålet for nettverket i planperioden 2013-2016
er at alt byggavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig
håndtering; det er et mål at 70 % av totalt BA-avfall skal materialgjenvinnes eller ombrukes innen
31.12.2016. Betongavfall utgjør en stor andel av bygg- og anleggsavfallet som oppstår.
Materialgjenvinning av betongavfallet vil trolig være avgjørende for at målet kan nås.
Med dette som utgangspunkt ønsket NHP-nettverket å få utarbeidet en materialstrømsanalyse for
betongavfall fra bygg og anlegg. I denne studien er dagens mengder byggavfall fra nybygg,
rehabilitering og rivning, så vel som hvordan mengdene betongavfall vil utvikle seg i fremtiden,
redegjort for. Det er videre redegjort for disponering av betongen etter innsamling og levering til
godkjent avfallsanlegg, samt direkte gjenvinning av betongavfallet til utfyllingsformål. Utredningen
har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk Sentralbyrå, men en sentral del av oppdraget var å
fremskaffe ny informasjon for disponering av betongavfallet på bakgrunn av resultater fra tidligere
utredninger og informasjon fra entreprenør- og gjenvinningsbedrifter.
I tillegg er det foretatt en enkel vurdering av hvordan mengdene gipsavfall vil utvikle seg i
fremtiden, og muligheter for økt materialgjenvinning. Endelig er det sett på mengden glassavfall
som oppstår fra bygge- og anleggsaktivitet og gjort en vurdering av om dagens håndtering av både
forurensede vinduer (med for eks. PCB eller klorparafiner) og ikke-forurensede vinduer fører til at
glasset materialgjenvinnes, og også om denne bidrar til forskriftsmessig håndtering av avfallet.

Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

januar 2016

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.