Rapport

Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Sammendrag

Målet med oppdraget er å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen. En produsentansvarsordning vil være et virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling og utvikle avfallshåndteringen. Plast utgjør en betydelig andel av utstyret som brukes i dag. Plast er også mest problematisk mht. marin forsøpling og gjenvinning. Hele rapporten fokuserer derfor på plasten i utstyret som brukes. Miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling, inkludert spøkelsesfiske, er belyst for ulike typer utstyr. Marin forsøpling er også vesentlig for varestrømsanalysene, spesielt for fritidsfiske. Tau og taustumper fremstår som et generelt forsøplingsproblem.

Innenfor hvert av disse tre segmentene kartlegges mengder og typer utstyr som brukes. Videre kartlegges viktige produsenter og deres interesseorganisasjoner. Basert på en felles mal, beskrives varestrømmene for hvert segment. Utviklingstrekk belyses også for de tre segmentene.

Hva som skjer videre med innsamlet avfall er beskrevet i et eget kapittel om nedstrømsløsninger. Noe avfall samles inn separat for behandling og materialgjenvinning, mens en stor del samles inn og blandes med restavfall. Blandet utstyr i restavfallet er vanskelig å håndtere og blir derfor fortsatt oftedeponert. Kildesortert utstyr kan ta mange ulike veier før det endelig disponeres, enten i Norge eller i et globalt marked. Vareflyten preges av dårlig sporbarhet og dokumentasjon. I tillegg er viktige aktører svært tilbakeholdne med å dele den dokumentasjonen de har. Hele rapporten bærer derfor preg av grove estimater.

Rapporten bygger dels på tidligere rapporter og relevant SSB statistikk. Videre er rapporten utviklet i nært samarbeid med parallelle prosjekter Circular Ocean prosjekt/NTNU og SINTEF Ocean. Systematikk for akvakultur er utviklet i nært samarbeid med Fiskeridirektoratet og SINTEF. I tillegg er rapporten basert på intervjuer og kartlegginger med aktører.

Av de tre segmentene er akvakultur desidert størst mht. mengder av utstyr i bruk, utstyr som kasseres og mengden som materialgjenvinnes. Fritidsfiske involverer mange mennesker, men utgjør beskjedne tonnasjer mht. utstyr og avfall. På den annen side utgjør fritidsfiske et betydelig forsøplingsproblem i form av tapt redskap. Avfall fra fritidsfiske som samles inn, blir stort sett levert som husholdnings restavfall og energiutnyttet. Fiskeriene karakteriseres med mye tungt utstyr, men de samlede mengdene i bruk og som avfall er langt lavere enn for akvakultur. Fiskeriene har også forsøplingsutfordringer. En del fiskeredskap blir samlet inn for materialgjenvinning.

Emneord
Les hele
Opphav
Publiseringsdata

Publisert

januar 2018

Kategori

Språk

Norsk
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.