• Transport, mottak og behandling av inerte og rene masser Tildeling 25. oktober 2021
 • Innsamling av kommunalt næringsavfall i regi MNA Tildeling 25. oktober 2021
 • 9 stk renovasjonsbiler på biogass Tildeling 24. oktober 2021
 • Behandling og transport av CCA impregnert trevirke fra Overhalla Konkurranse 24. oktober 2021
 • Avsetning av farlig avfall, rammeavtale Tildeling 23. oktober 2021
 • Anskaffelse av løsning for behandling og sluttdisponering av avløpsslam fra renseanlegg i GVB-kommuner Konkurranse 23. oktober 2021
 • Farleg avfall SUM Konkurranse 22. oktober 2021
 • Mudring i indre Vågen i Sandnes Konkurranse 22. oktober 2021
 • Transport av restavfall Konkurranse 22. oktober 2021
 • Leie av containere, håndtering av containere og innsamling av glass og metallemballasje Konkurranse 21. oktober 2021
 • Mottak av avfall Konkurranse 21. oktober 2021
 • Poser og sekker til oppsamling av avfall Tildeling 21. oktober 2021
 • Anskaffelse av rådgiver for ettervåkning av miljøtiltak Langøyene Konkurranse 21. oktober 2021
 • Rengjøring og sandblåsing av industrikjeler Tildeling 21. oktober 2021
 • 20210067 Rammeavtale Sikkerhetsmakulering Konkurranse 21. oktober 2021
 • Nordisk veikart for innføring av bærekraftig null-karbon drivstoff i skipsfarten Konkurranse 20. oktober 2021
 • Avfallshåndtering i Vestfold Tildeling 18. oktober 2021
 • Anskaffelse av bunntømte overflatecontainere for avfall Konkurranse 18. oktober 2021
 • Anskaffelse Treknusere Tildeling 16. oktober 2021
 • Avsetning av farlig avfall, løpende tjenestekontrakt Tildeling 16. oktober 2021
 • Drift av Gåsavika gjenvinningsstasjon Konkurranse 15. oktober 2021
 • Markedsdialog om ombruksløsning på ny gjenvinningsstasjon Veiledende 13. oktober 2021
 • Dialogmøte Kunnskapspakke om grønn offentlig finans Veiledende 12. oktober 2021
 • Krokbil med kran for vaskecontainer Konkurranse 10. oktober 2021
 • Folieplast restavfall SIMAS Konkurranse 10. oktober 2021
 • Renovasjonsbilar Simas Konkurranse 10. oktober 2021
 • Invitasjon til å teste urenset sigevann Veiledende 9. oktober 2021
 • Transportoppdrag fra Osterøy til Slagelse i DK Konkurranse 7. oktober 2021
 • Containerleie/tømming avfall ved Oslos gravplasser og krematorium 2021-2023 Konkurranse 7. oktober 2021
 • Komprimatorcontainere SIMAS Konkurranse 6. oktober 2021