• Veiledende kunngjøring om Digitalisering av renovasjonsutstyr Veiledende 28. november 2021
 • Veiledende Kunngjøring om Klimagassregnskap Veiledende 28. november 2021
 • Avfallshåndtering av farlig avfall ved Oslo universitetssykehus HF Konkurranse 28. november 2021
 • Renovasjonstjenester Tildeling 28. november 2021
 • Slambehandling IRMAT Tildeling 28. november 2021
 • Uttransportering og sluttbehandling av avfall Tildeling 28. november 2021
 • Innkjøp transport, sortering og disponering av bunnaske Konkurranse 27. november 2021
 • 20210067 Rammeavtale Sikkerhetsmakulering Tildeling 27. november 2021
 • Anskaffelse håndtering av farlig avfall Konkurranse 26. november 2021
 • Rammeavtale – Tømming av slam Tildeling 26. november 2021
 • Rammeavtale for transport og avsetning av farlig avfall Konkurranse 25. november 2021
 • Rammeavtale for transport av glass- og metallemballasje Konkurranse 21. november 2021
 • Tømming og transport av septikkslam Konkurranse 21. november 2021
 • Anskaffelse av tokammret renovasjonsbil Konkurranse 20. november 2021
 • Beholdervaskemaskin Agder Renovasjon Konkurranse 20. november 2021
 • Rammeavtale for kjøp av bionedbrytbare matavfallsposer og plastsekker til plastemballasje Tildeling 19. november 2021
 • Innsamling av husholdningsavfall i Asker Konkurranse 19. november 2021
 • Anskaffelse av renovasjonsbil 1-kammer baklaster Konkurranse 19. november 2021
 • Invitasjon til markedsdialog – restavfall til behandling Veiledende 18. november 2021
 • Renovasjonsbiler Konkurranse 18. november 2021
 • Asbestsanering – Kristine Bonnevies hus BL18 Konkurranse 17. november 2021
 • Markedsdialog rådgivende ingeniørselskaper / konsulenter ifm etablering av biogassanlegg i Nord-Norge Veiledende 17. november 2021
 • Anskaffelse – Behandling av farlig avfall, Bingsa Gjenvinning AS, 2021 Konkurranse 17. november 2021
 • Avtale om transport og materialgjenvinning av gipsavfall fra gjenvinningsstasjoner Konkurranse 17. november 2021
 • Anskaffelse av Renovasjonskjøretøy – Renovasjonen IKS Konkurranse 15. november 2021
 • Dialogkonferanse – innovativ anskaffelse for et markedssystem for klimaklok ressursforvalting av overskuddsmasse Veiledende 13. november 2021
 • Rammeavtale for transport og behandling av avfall Konkurranse 13. november 2021
 • Poser og sekker for oppsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen Tildeling 12. november 2021
 • Konsulent kontraheringsprosess for prosessanlegg avfallssortering Konkurranse 11. november 2021
 • Poser og sekker til Esval Miljøpark KF Konkurranse 10. november 2021