Nyheter
Det forbrennes mer søppel i Norge hvor energien utnyttes, viser den ferske avfallsstatistikken til SSB. Foto: BIR

Mindre avfall til deponiene

Det deponeres mindre avfall i Norge. Samtidig øker mengden avfall som forbrennes med energiutnyttelse. Også bio-behandling er på frammarsj.

I 2018 havnet 8,1 millioner tonn avfall på avfallsanlegg over hele landet, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Av det ble 5,8 millioner deponert, mens 1,7 millioner tonn gikk til forbrenning.

 Forbrent avfall. 1 000 tonn.
2018
Forbrent avfall i alt1712
Forbrent med energiutnyttelse1351
Forbrent uten energiutnyttelse361
Forbrenningsrester269
Forbrenningsrester til materialgjenvinning244
Forbrenningsrester til deponi25
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Mer til forbrenning med energiutnyttelse

Deponering av avfall gikk ned med tre prosent, mens mengden avfall som ble forbrent med energiutnyttelse økte med 1,7 prosent fra 2017 til 2018.

Restavfall er dét som det forbrennes klart mest av, men sammenlignet med 2017 gikk noe mindre restavfall og mer rene fraksjoner til forbrenning. Mens andelen forbrent restavfall var på 97 prosent i 2017, lå den på 95 prosent i 2018.

Mindre forbrenningsrester

Til tross for at mer avfall ble forbrent, så var det en nedgang i mengden forbrenningsrester på fire prosent fra året før. En større mengde forbrenningsrest ble deponert på bekostning av mengden til materialgjenvinning. Likevel blir over 90 prosent av avfallet gjenvunnet.

I tillegg eksporteres det avfall til forbrenning.

Deponert avfall i 1.000 tonn 
2018
Deponert avfall i alt5771
Lett forurensede masser i alt2572
Lett forurensede masser deponert2527
Lett forurensede masser brukt som fyll- og/eller dekkmasser44
Deponert avfall, ikke inkludert lett forurensede masser3146
Deponert farlig avfall797
Deponert ordinært avfall2349
Deponert avfall, ikke inkludert lett forurensede masser, brukt som fyll- og/eller dekkmasser53
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Betong og tegl

Totalt 678.000 tonn avfall ble biologisk behandlet ved norske biogass- og komposteringsanlegg i 2018. Foto: Lindum

Av de deponerte mengdene var 2,6 millioner tonn lett forurensede masser som stein og grus, 800 000 tonn var farlig avfall og de resterende 2,3 millioner tonn var ordinært avfall.

Det ordinære avfallet som havner på deponi, eller brukes som fyllmasse eller dekkmasser, er til en stor del betong og tegl, eller forurenset betong og tegl. Det er betong- eller teglavfall som er forurenset med tungmetaller, PCB eller andre helse- eller miljøskadelige stoffer som legges på deponi.

Nedgangen i deponerte mengder skyldes en kraftig nedgang i lett forurensede masser brukt som fyll- og dekkmasser – fra 585.000 tonn til 44.000 tonn i 2018, viser tallene til Statistisk Sentralbyrå.

Mer avfall biologisk behandlet

Totalt 678.000 tonn avfall ble biologisk behandlet ved norske biogass- og komposteringsanlegg i 2018, en økning på mer enn ti prosent siden 2017.

En forklaring på noe av økningen kan være at det er flere biogassanlegg som har rapportert tall i 2018 sammenlignet med 2017, mener tallknuserne fra SSB.

Over 64 prosent av avfallet ble i 2018 behandlet ved biogassanlegg. Matavfall og annet våtorganisk avfall utgjorde over en tredjedel av avfallet, hele 253.000 tonn, etterfulgt av avløpsslam med en mengde på 137.000 tonn.

Blir til biogjødsel

Ved å behandle avfallet i komposterings- og biogassanlegg, blir verdifulle næringsstoffer og andre ressurser i avfallet tatt vare på slik at de kan bli til nye produkter, som biogjødsel og biometan.

SSB har samlet inn tall på de ulike bruksområdene for det ferdig behandlede avfallet. Over 30 prosent ble disponert til jordbruksarealer i 2018. Mye ble også levert til jordprodusenter og brukt på grøntarealer.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!