Nyheter
Jonny Enger, tidligere eier av Veireno, er dømt til 120 dagers fengsel. Foto: Torbjørn Leidal

120 dagers fengsel for Veireno-Enger

Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel i Høyesterett. – Kommuneledelsen har store problemer nå, sier Engers forsvarer.

Enger ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ni måneder for over 1000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Dommen var en betydelig reduksjon fra Follo tingretts dom på 15 måneder. Nå har Høyesterett satt punktum for saken og halvert straffen fra lagmannsretten.

Kraftig straffereduksjon

Dommen på 120 dagers fengsel er fortsatt den strengeste som er gitt for brudd på Arbeidsmiljøloven i Norge, men altså en betydelig reduksjon fra tingretten og lagmannsretten.

Høyesterett trekker blant annet frem at høy overtidsbruk er vanlig i renovasjonsbransjen.

LES OGSÅ: – Brev frikjenner Jonny Enger for søppelskandalen

«At det også har foregått betydelig overtidsbruk både i Oslo kommune og Norge for øvrig, viser imidlertid at det ved denne type virksomheter kan være vanskelig å følge reglene.
Som nevnt ligger også noen av overtredelsene innenfor rammene av hva det i henhold til loven er mulig å gi dispensasjon til eller inngå avtale om», heter det i dommen.

«Jeg er kommet til at A må idømmes fengselsstraff, men at den utmålte straffen må nedsettes vesentlig», skriver førstevoterende dommer Kristin Normann.

I dommen skriver Normann at hun mener en straff på fengsel i fem måneder vil være et passende utgangspunkt før fradrag. Som fradrag trekkes det frem at saksbehandlingen har tatt lang tid. Det gikk to år fra overtredelsene i Vestfoldprosjektet ble avdekket i et tilsyn, til det ble tatt ut tiltale. Fra behandlingen i tingretten til lagmannsretten gikk det nesten ett år.

Kommuneledelsen advart

Jonny Engers advokat John Christian Elden Foto: Elden

– Den er en del mer edruelig enn tidligere instanser har lagt til grunn. Høyesterett har mer enn halvert straffen, selv om det fortsatt er en streng dom. Slik den formulerer seg, sitter toppledelsen i Oslo kommune i store problemer siden det er advart, skriver Engers forsvarer John Christian Elden i en tekstmelding til Avfallsbransjen.no.

En fersk rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo konkluderte med at det var begått 100 000 brudd på arbeidsmiljøloven det siste halvannet året i bydeler og etater ledet av tidligere helsebyråd og nåværende miljøbyråd. Kommunerevisjonen pekte på at begge byrådenes etater har hatt oversikt over hvordan arbeidsmiljøloven har blitt brutt flere tusen ganger i 2018 og 2019, blant annet i etatene som da het Energigjenvinningsetaten og Renovasjonsetaten.

Arbeidstilsynet varslet i fjor høst tilsyn mot Oslo kommune for brudd på arbeidsmiljøloven. Det var et slikt tilsyn mot Veireno som endte med at saken ble politianmeldt og ledet frem til dommen mot Enger.

Kjente til problemene

Av Høyesterettsdommen fremgår det at kommunen var kjent med overtidsbruken i Veireno allerede en uke etter at Veireno overtok søpppelhåndteringen i 2016.

«Overtidsbruken oppsto allerede i oppstartsuken. Selskapets HR-ansvarlige for Vestfoldprosjektet og Osloprosjektet presiserte i e-post 5. oktober 2016 til Renovasjonsetaten med kopi til A at renovatørene ikke var unntatt fra overtidsbestemmelsene», skriver Høyesterett.

Dommen fra Høyesterett går langt i å legge mye av ansvaret for søppelkaoset som oppsto i Oslo, på Renovasjonsetaten og kommunen.

«Etter avtaleinngåelsen var kommunen og selskapet i løpende dialog for å planlegge oppstart 3. oktober 2016. I det første «mobiliseringsmøtet» 23. september 2015 ble det
bestemt at det skulle avholdes møter annenhver uke der Z AS skulle rapportere om fremdrift. Selskapet varslet i februar 2016 at det i oppstartfasen planla en overkapasitet av
renovatører på cirka 30 prosent, og 9. september 2016 var det i samsvar med avtale med kommunen ansatt 130 renovatører. (32) Det oppsto likevel problemer kort tid etter oppstart. For det første var det problemer knyttet til at selskapet fredag 30. september 2016 fikk overlevert nærmere 8000 nøkler fra den tidligere leverandøren i Oslo. Disse måtte systematiseres på nytt for cirka 400 ruter før oppstart den påfølgende mandagen. Flere av nøklene var ikke adressemerket, og noen
renovatører manglet nøkler til enkelte adresser. (33) For det andre var det utfordringer med Renovasjonsetatens teknologisystem, som besto i at
søppelkassene ikke var synlige på kartene renovatørene benyttet. Teknologiproblemene er erkjent av Renovasjonsetaten. (34) Z AS fikk for det tredje problemer med sine renovasjonsbiler. Problemene besto dels i at påbygget bak på flere biler ikke kunne heises langt nok opp, dels i at det var brukt feil sensorer på påbyggene. Dette førte til at det ikke var mulig å tømme de største søppelkassene. Bilproblemene ble påpekt flere ganger. (35) Selskapet opplevde for det fjerde at enkelte renovatørteam ikke hadde den forventede effektivitet», står det i dommen.

Ble hindret

Høyesterett har kun behandlet spørsmålet om straffeutmåling. I motsetning til lagmannsretten har Høyesterett funnet flere formildende omstendigheter, som taler for en lavere straff. Blant annet peker Høyesterett på at de ansatte i Veireno ble møtt av stengte porter på mottaksanleggene og at dette medførte ekstraarbeid:

«Det oppsto også forsinkelser i avfallshåndteringen som skyldtes nedetid på Energigjenvinningsetatens mottaksanlegg. Det hendte også at Z AS’ ansatte ble nektet tilgang til anlegget fordi Energigjenvinningsetaten mente at personellet ikke ivaretok anleggets HMS-bestemmelser. Etter få dager hadde kommunen mottatt mer enn 2500 klager knyttet til avfallsinnsamlingen», heter det i stemmegivningen fra førstevoterende dommer Kristin Normann.

Avfallsbransjen.no kunne i oktober avsløre at en spesialrådgiver i Oslo Kommune fremmet opplysninger om at Veireno ble regelrett sabotert.

«Det som ble meldt meg av EGE-adferd i oppstartsukene, var ikke til å tro. REN-direktøren varslet både EGEs fungerende etatsdirektør og kommunaldirektør. Kommunaldirektøren påla ikke EGE-direktøren saksvarende beslutninger og adferdsendring. EGE-direktøren kom riktignok REN-direktøren i møte ved å iverksette helgeåpning av fabrikkene, men grep ikke inn overfor egne ledere og ansatte som bedrev direkte trenering. Nedstengingen av den ene fabrikken fikk svært negative følger for tempoet i avfallsinnhentingen som fikk inntil tre timer forsinkelser per bil per dag i flere måneder», står det i brevet som ble sendt til Kommunerevisjonen.

– Det kom frem i kommunens egen granskning av det var sabotasje mot Veirenos ansatte, og dette ble også dokumenter for Høyesterett, sier Elden.

Han sier dette var et av flere momenter som gir grunnlag for straffereduksjonen.

Søppelberg

«Jeg er etter dette kommet til at straffen etter fradrag for det lange tidsforløpet bør settes til fengsel i 120 dager», skriver Normann.

DOMMEN: Her kan du lese Høyesterettsdommen i sin helhet

Jonny Enger eide og ledet selskapet Veireno som vant anbudet om søppeltømming i Oslo fra 2016. Selskapet opplevde betydelige problemer med innhentingen og kommunen mottok over 30000 klager fra misfornøyde innbyggere som opplevde at søppelet ikke ble hentet. I etterkant kom det frem at Veireno hadde begått massive brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet ved at ansatte hadde arbeidet opptil 17-timersvakter og arbeidsuker på 90 timer.

Enger erkjente straffskyld for arbeidsmiljøbruddene i lagmannsretten. I tingretten hevdet at han handlet i nødverge og at det i praksis var et valg mellom å bryte Arbeidsmiljøloven eller eller Forurensningsloven.

– Bot hadde jeg fått uansett, sa Enger til Avfallsbransjen.no i oktober i fjor.

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!