Nyheter

Østbø AS mistenkt for brudd på konkurranseloven:

Konkurransetilsynet mener det foreligger rimelig grunn til å anta at Østbø AS har overtrådt konkurranseloven §10 og EØS-avtalen artikkel 53. Foto: Østbø

– Vil bruke saken til å se om det er noe vi må forbedre

Våre egne undersøkelser har så langt ikke avdekket noe som tilsier at det er noe annet enn en ordinær underleverandørrelasjon mellom oss og Stena i denne saken, sier Anders Mjaaland, administrerende direktør i Østbø.

Anders Mjaaland, administrerende direktør i Østbø AS fikk konkurransetilsynet på besøk for et par uker siden. Tilsynet hadde fått Bergen Tingsretts tillatelse til å beslaglegge beviser etter mistanke om ulovlig prissamarbeid.

Konkurransetilsynet fikk 13. juni i år medhold av konkurranseloven § 25 i fremsatt begjæring om bevissikring hos Salten Bilruter AS . Dette fordi daglig leder i Salten Bilruter AS, Anders Mjaaland, er midlertid  utleid som daglig leder til Østbø AS. Konkurransetilsynet har i begjæringen vist til at ansettelsesforholdene gjør det umulig på forhånd å avklare hvor eventuelle bevis befinner seg. Det er videre vist til at en bevissikring hos Salten Bilruter AS vil være målrettet mot epostkonto, arbeidsutstyr (mobil, PC etc.) tilhørende daglig leder, heter det i Bergen Tingretts beslutning.

Rimelig grunn til mistanke

Konkurransetilsynet har i begjæringen vist til at det foreligger rimelig grunn til å anta at Østbø AS har overtrådt konkurranseloven §10 og EØS-avtalen artikkel 53. Det er ikke grunnlag for å mistenke Salten Bilruter AS for å være delaktig i en eventuell overtredelse av konkurranseloven § 10, og tillatelse til bevisbeslag anses derfor ikke som et uforholdsmessig inngrep, mener Bergen Tingrett.

Konkurransetilsynet har opplyst at formålet med bevissikringen er å søke etter bevis for mulig overtredelse av konkurranseloven § 10 og EØS-avtalens artikkel 53 begått i tilknytning til en konkret anbudskonkurranse i avfallsmarkedet.

Konkurransetilsynet fikk medhold i begjæring om adgang til søk i alle lokaler, eiendommer, transportmidler og andre oppbevaringssteder, herunder lagringsmedier for elektronisk informasjon, som disponeres av Salten Bilruter AS eller andre på foretakets vegne og tilsvarene hos Østbø AS.

Bergen Tingrett vurderte Konkurransetilsynets begrunnelse for begjæringen og gjennomgikk fremlagt dokumentasjon. Det ble rettens vurdering at det var rimelig grunn til å anta at Østbø AS hadde overtrådt konkurranseloven § 10. Grunnvilkåret i Konkurranselovens § 25 var følgelig oppfylt, konkluderte Bergen Tingrett.

Landsdekkende kunde

Anders Mjaaland, fungerende adm. dir. i Østbø, bekrefter at Konkurransetilsynet undersøker om det foreligger brudd på konkurranseloven.

Hva er det Konkurransetilsynet mistenker dere for?

– Bakgrunnen er mistanke om ulovlig samarbeid i forbindelse med tilbud gitt til en landsdekkende kunde. Østbø er underleverandør til Stena i denne aktuelle saken i geografiske områder hvor Stena selv ikke har driftsorganisasjon. Østbø AS leverer komplette avfallsløsninger til næringslivet i Nord-Norge.

Hvilke konsekvenser vil det får for selskapet og enkeltpersoner?

– Ingen per i dag. Vi avventer Konkurransetilsynets konklusjon. Våre egne undersøkelser har så langt ikke avdekket noe som tilsier at det er noe annet enn en ordinær underleverandør relasjon mellom oss og Stena i denne saken.

Stena Recycling er også involvert – hvilke samarbeide har dere med Stena Recycling?

– Vår relasjon til Stena er todelt: Vi har en ordinær kunde/leverandør relasjon, Stena er et av flere selskap vi selger returmetaller til. Og vi er i noen tilfeller underleverandør/underentreprenør til Stena innen innsamling og håndtering av avfall. Stena har ingen driftsorganisasjon i Nord-Norge og har for enkelte kunder behov for å kjøpe slike tjenester i nord.

Hvis dere skal ta selvkritikk, hva må det være på?

– Også her må vi avvente Konkurransetilsynets konklusjon. Vi vil uansett bruke denne saken til  til å se på om det er noe vi må forbedre i våre tilbuds- og anbudsprosedyrer, avslutter adm.dir Anders Mjaaland i Østbø AS

 

Konkurranselovens § 10

Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Tilsvarende forbud finnes i EØS-avtalen artikkel 53 og TEUV artikkel 101.

Forbudet omfatter både avtaler og mer uformelt samarbeid, for eksempel at konkurrenter blir enige om å øke prisene på sine varer eller tjenester.

Les mer på Konkurransetilsynets nettsider.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!