Nyheter

Krever avklaring om nytt deponi for farlig avfall – og det raskt

Norsk Industri har lenge vært tydelig på at landet trenger minst ett nytt deponi for uorganisk farlig avfall. Kapasiteten til den eksisterende er nemlig snart sprengt. Nå inviterer Miljødirektoratet bransjens aktører til innspill.

Per i dag finnes det kun ett deponi i landet som kan håndtere uorganisk, farlig avfall. Det er anlegget til Norsk Avfallshåndtering (NOAH) på Langøya utenfor Holmestrand. Slik det ser ut nå, vil kapasiteten være brukt opp i løpet av 2022. Langøya skal rehabiliteres og føres tilbake til et friluftsområde på 850 mål.

Haster med en avklaring

Det haster derfor å få nye løsninger på plass, har Norsk Industri sagt lenge, etter oppfordring fra medlemsbedriftene Hydro, Elkem, Alcoa og Borregaard. Også mange andre industribedrifter er avhengig av at farlig avfall håndteres på en forsvarlig måte, mener arbeidsgiverforeningen.

Kapasiteten på NOAHs deponi for farlig, uorganisk avfall utenfor Holmestrand er snart sprengt, etter vel 25 års bruk. Hvor skal eventuelle nye fasiliteter ligge, spør Norsk Industri. Foto: Norsk Avfallshåndtering

 

Hva mener kommunene?

«Hvis virksomheten på Langøya opphører uten at det etableres ny behandlingskapasitet, vil industrien kastes ut i usikkerhet, og Norges bidrag til de fellesnordiske behandlingsløsningene sterkt redusert», påpekte Norsk Industris Stein Lier-Hansen allerede i fjor og var overrasket over kommunenes fravær i debatten om nytt deponi.

Trenger forutsigbarhet

Bransjesjef Gunnar Grini er utålmodig etter å få avklart hvor det nye deponiet skal ligge.

– Vår oppfatning har ikke endret seg siden det, understreker Gunnar Grini, bransjesjef for gjenvinning i Norsk Industri, overfor avfallsbransjen.no.

«Industrien i Norge er avhengig av forutsigbarhet for at det finnes tilgjengelig behandlingskapasitet til å håndtere det farlige avfallet som oppstår. Vår kapasitet for uorganisk, farlig avfall er avhengig av nyetablering av behandlingsløsninger når virksomheten på Langøya opphører», svarer Grini.

Innspillmøte 21. august

Miljødirektoratet har nå invitert bransjens aktører til et møte i Oslo onsdag 21. august hvor de kan komme med sine innspill – ikke bare om plasseringen av et nytt deponi, men også om hvordan den framtidige behandlingskapasiteten for farlig avfall kan sikres. Bransjen bør derfor kjenne sin besøkelsestid, mener Norsk Industri.

Interesseorganisasjonen vil nå avvente ekspertutvalgets rapport som skal leveres innen 1. november, men «etter det er det avgjørende med rask politisk avklaring», mener Gunnar Grini.

Ekspertutvalg om farlig avfall

Bakgrunnen for møtet er at regjeringen i midten av april nedsatte et ekspertutvalg for farlig avfall. Utvalgets mandat er å vurdere hvordan og i hvilken grad mengden farlig avfall kan reduseres. Blant annet skal mulighetene for økt ressursutnyttelse av farlig avfall ved bruk av ny teknologi og nye løsninger vurderes.

Det er avgjørende med en rask politisk avklaring så fort utvalgets rapport er klar. Gunnar Grini, bransjesjef Norsk Industri

Utvalget ledes av Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Selskapet for Industrivekst, SIVA SF. Med i utvalget er blant annet Helene Falch Fladmark, daglig leder for Eyde-klyngen, Johnny Stuen, teknisk direktør i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo, Geir Schefte, leder for bærekraft i Hydro Aluminium og Jarle Haugedal, direktør i Renor.

Anbefalingene skal leveres Klima- og miljødepartementet innen 1. november.

Tar hånd om flygeaske fra forbrenningsanlegg

Etter at deponiforbudet mot biologisk nedbrytbart avfall trådte i kraft i 2009, har anlegget på Langøya vært viktig for å ta hånd om økende mengder flygeaske fra moderne avfallsforbrenningsanlegg. Flygeaske er farlig avfall og oppstår ved energiutnyttelse av vanlig husholdningsavfall og næringsavfall.

Fakta om farlig avfall

  • Norske bedrifter og husholdninger produserte i overkant av 1,53 millioner tonn farlig avfall i 2017. Det er en økning på rundt 24 prosent siden 2013, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.
  • Den største mengden farlig avfall som produseres i Norge i dag, kommer fra landbasert industri og petroleumssektoren. Bransjer som produserer farlig avfall, er prosessindustri, avfallsforbrenningsanlegg og offshorevirksomhet.
  • Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det må håndteres riktig slik at det ikke spres i naturen. Samtidig er det et mål å utnytte ressursene i avfall bedre gjennom utviklingen av en mer sirkulær økonomi. Farlig avfall skiller seg fra annet avfall ved at det får store konsekvenser om det ikke behandles forsvarlig. (Kilde: regjeringen.no)

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!