Nyheter
Norske eiere av forbrenningsnalegg slapp unna denne gangen, men deres svenske kolleger gjør ikke det. Til tross for sterke protester innføres det skatt på forbrenning av avfall i Sverige. Ordningen trer i kraft fra 1. april neste år. Foto: Avfall Sverige

Statsbudsjettet 2020

Foreløpig ingen avgift på avfallsforbrenning i Norge

Eierne av norske forbrenningsanlegg kan puste lettet ut. Det blir ingen «avgift på pipa» – i denne omgang.

Som tidligere omtalt, blant annet i Næringspolitikk.no, utreder Regjeringen skattlegging av CO2-utslipp fra avfallsbehandling. Den satt ned et statssekretærutvalg for snart ett år siden, som skulle utrede spørsmålet. Deretter skulle forslaget presenteres i et høringsseminar.

Er ikke blitt enige

Her har regjeringspartiene tydeligvis ikke klart å bli enige og skriver i forslaget til neste års statsbudsjett dette:

«De ikke-kvotepliktige utslippene av CO2 fra avfallsforbrenningsanlegg utgjør om lag 0,8 millioner tonn CO2. I Meld. St. 41 (2016–2017) «Klima- strategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid» ble det varslet at regjeringen vil «innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg», og i Prop. 1 LS (2017 – 2018) Skatter, avgifter og toll 2018 ble det varslet at regjeringen vil arbeide videre med å innlemme avfallsforbrenningsanlegg for husholdningsavfall i EUs kvotesystem (EU-ETS) eller innføre CO2- avgift på forbrenning av avfall.

Regjeringen har ikke tatt stilling til valg av virkemiddel.

For avfallsforbrenningsanleggene er de økonomiske konsekvensene av å bli avgiftspliktig, fremfor å være kvotepliktig, mindre enn før.

For det første har kvoteprisen i EU-ETS i løpet av de siste to årene økt fra rundt 50 kroner per tonn CO2 til rundt 270 kroner per tonn. Forskjellen mellom kvoteprisen og det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser i Norge (508 kroner per tonn CO2 i 2019) er derfor betydelig redusert.

For det andre er forbrenning av avfall ikke ansett som en sektor utsatt for karbonlekkasje. Anleggene får derfor tildelt relativt få vederlagsfrie kvoter sammenlignet med virksomheter som anses som utsatt for karbon-lekkasje. Andelen vederlagsfrie kvoter skal dessuten trappes ned til null mot 2030.» Sitat slutt.

Avgiften kan ikke tas ut i markedet

Dermed kan eierne av forbrenningsanlegg puste lettet ut. Foreløpig. For hvis det ilegges avgift «på pipa», kan den ikke tas ut i markedet. Da forsvinner intensivet for alternativ materialgjenvinning, og avgiften blir kun fiskal, slik den var før den ble fjernet forrige gang i 2010.

Mens den norske regjeringen altså ikke legger opp til «pipeavgift» neste år, gjør svenskene nettopp det. De innfører skatt på avfallsforbrenning fra april 2020 av.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!