Nyheter
Lindums mottak for oljeholdig slam har tatt imot så mye masse i år at tillatelsen på 10.000 tonn er brukt opp. Nå er dispensasjonen innvilget for ytterligere 7.000 tonn – i 2019. Foto: Lindum

Lindum fikk grønt lys: mottaksstopp oppheves

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i dag gitt avfallsselskapet Lindum i Drammen grønt lys til å ta imot ytterligere 7.000 tonn oljeholdig slam – ut året.

Dermed er den «akutte mottakskrisen for oljeholdig sandslam» over. Hvorvidt denne kan tilskrives myndighetene, er imidlertid tvilsomt.

Mottaksstopp oppheves

Lindum har allerede gitt beskjed til kundene sine om at den midlertidige inntaksstoppen er opphevet, og at slam fra oljeutskillere kan leveres igjen fra mandag av (25. november).

Søkte om to dispensasjoner

I dagens vedtaksbrev skriver Fylkesmannen i Oslo og Viken at Lindums avdeling i Drammen søkte om både «dispensasjon til deponering av biologisk nedbrytbart avfall og utvidelse av mengden oljeholdig sangfangslam til behandling og endring i behandlingsmetode av denne» 28. august.

Den siste delen av søknaden gjaldt en generell utvidelse av mottakskapasiteten for oljeholdig slam, ikke bare for 2019.

– En vesentlig endring

Fylkesmannen innvilget dispensasjonen for biologisk nedbrytbart avfall, men vurderte det slik at den delen av søknaden som omfattet oljeholdig sandfangslam, «ville medføre en vesentlig endring av tillatelsen, og at den dermed måtte sendes ut på høring».

Skulle sende søknad om oppdatert drift

Samtidig skulle Lindum sende en søknad om oppdatert drift på anlegget i Drammen, «slik at Fylkesmannen kunne vurdere den samlede belastningen anlegget har på miljøet», heter det i dagens vedtak.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ville derfor vente med å behandle Lindums søknad om utvidelse og endring i behandling av oljeholdig sandfangslam til selskapet hadde sendt en oppdatert søknad. Fylkesmannen informerte om dette på et møte med Lindum 9. oktober.

I en epost fem dager senere ba Lindum om at søknaden skulle vurderes igjen. Denne gang kun med virkning for 2019, skriver Fylkesmannen.

Søkte først om 10.000 tonn ekstra

Dispensasjonen til deponering av biologisk nedbrytbart avfall ble innvilget 31. oktober. I forbindelse med dette hadde Lindum og Fylkesmannen et nytt møte 15. november, altså for en uke siden.

Samme dag søkte avfallsselskapet om dispensasjon til mottak av 10.000 tonn oljeholdig sandfangslam og endret behandlingsmetode ut året – for å imøtekomme markedet, står det i vedtaket.

7.000 tonn ekstra – til slutt

I etterkant av møtet 15. november justerte Lindum ned volumøkningen som selskapet hadde søkt om til 7.000 tonn ut året. Denne midlertidige utvidelsen, totalt 17.000 tonn i 2019, ble altså innvilget i dag.

Begrenset marked

Lindums administrerende direktør, Pål Smits, er godt fornøyd med at dispensasjonssøknaden er innvilget for inneværende år.

Pål Smits, administrerende direktør i Lindum. Foto: Jonny Syversen

– Det har vist seg svært vanskelig for våre kunder på Østlandet å finne godkjente mottak for slike masser på kort varsel. Dette er et signal om at dette markedet er svært begrenset. Lindum vil derfor arbeide for å videreutvikle sin behandlingsløsning slik at vi i fremtiden slipper å oppleve tilsvarende situasjoner, sier han til avfallsbransjen.no.

«Lindum ønsker å rette en stor takk til våre kunder, samarbeidspartnere og Fylkesmannen i Oslo og Viken for at vi i fellesskap klarte å finne en løsning på den akutte problemstillingen», skriver han i et brev til kundene i dag.

LES OGSÅ: Mottakskrise for avfall – hvordan er det mulig?

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!