Nyheter
Ole Børge Yttredal, direktør i Norsk Industri (t.v.), overrakte industriens anbefalinger til en sirkulær økonomi til daværende statssekretær Sveinung Rotevatn (V). Foto: Norsk Industri

Norsk Industris sirkulære anbefalinger:

Miljøkrav skal alltid vektes

med minst 30 prosent

Skjerpede miljøkrav ved offentlige anskaffelser, kvalitetskrav til utsortering av restavfall, sirkulær produktutvikling og en offentlig støtteordning er blant Norsk Industris sju anbefalinger for en sirkulær økonomi.

Norsk Industri er klar på at fremtiden må være sirkulær, også for industrien, og at det ikke finnes noen vei utenom. Derfor ønsker organisasjonen å være en aktiv medspiller for å fremme en stadig mer sirkulær industri både på europeisk og nasjonalt nivå.

Under Industri Futurum presenterte Ole Børge Yttredal, direktør i Norsk Industris energi- og miljøavdeling, derfor arbeidsgiverorganisasjonens sju hovedanbefalinger for å få til en vellykket sirkulær økonomi.

Strengere miljøkrav i offentlige anbud

Særlig disse kravene bør være interessant for avfallsbransjen:

  • Kvalitetskrav til utsortering av restavfall
  • utvikling av mer holdbare, resirkuler- og ombrukbare produkter
  • grønne offentlige anskaffelser (miljø skal alltid vektes med minst 30 prosent)
  • en offentlig støtteordning – PILOT-S som avfallsbransjen.no presenterte i forrige uke.

Her Norsk Industris anbefalinger i korte trekk:

1. Trepartssamarbeid, stabilitet og miljøavtaler

Trepartssamarbeid og god industriell og teknologisk kompetanse er eksempler på suksessfaktorer for norsk industri. De må det bygges videre på, mener arbeidsgiverforeningen.

På veien til den sirkulære økonomien, med mye omstilling, vil det bli nødvendig med store investeringer. Derfor må «viktige rammebetingelser ligge fast uavhengig av politisk flertall, samtidig som det føres en langsiktig politikk som fremmer private investeringer i ny teknologi».

I denne sammenheng trekker Norsk Industri særlig fram bruken av frivillige miljøavtaler mellom staten og industrien som virkemidler – i stedet for forskriftskrav eller avgifter. De fungerer bra i dag, mener arbeidsgiverforeningen og foreslår at de også inngås for produktgrupper som tekstiler og byggevarer.

EU-kommisjonens Emanuelle Maire fikk overrakt Norsk Industris «sirkulære anbefalinger» på vei tilbake til Brüssel. Foto: Norsk Industri

2. Aktiv deltakelse i europeisk arbeid

Det er viktig at norske myndigheter og næringsliv prioriterer samarbeid og deltakelse i relevante EU-prosesser innen sirkulær økonomi, understreker arbeidsgiverne.

Videre må norsk lovgivning tilpasses EUs regelverk, og myndighetsutøvelsen må være godt harmonisert med andre EØS-land. For eksempel er det viktig at europeiske definisjoner for avfall, biprodukter og avfallsfasens opphør praktiseres likt i EØS-området. Det samme gjelder praktiseringen av regelverket for grensekryssende avfallstransport, mener Norsk Industri.

3. Kvalitetskrav til utsortering av resirkulerbart avfall

I dag finnes det for store mengder materialer som ikke sorteres ut fra restavfallet. Dette gjør at Norge per i dag ikke ligger an til å nå europeiske mål for resirkulering av byggavfall og husholdningsavfall og lignende næringsavfall.

Det må det gjøres noe med, mener Norsk Industri som er positiv til Miljødirektoratets forslag om å innføre et forskriftskrav til utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje. Tilsvarende krav bør også stilles for andre avfallsfraksjoner som kan resirkuleres (for eksempel avfallssortering på byggeplasser).

Og for at tilbydere av resirkulerte varer skal kunne lykkes, må kildesortert avfall møte strenger krav til renhet og kvalitet, understreker bransjeorganisasjonen.

4. Utvikling av ressurseffektive produkter

Produkter må designes og produseres med høyere kvalitet og lengre levetid enn normalen er for dagens produkter, poengterer Norsk Industri. De må være lette å reparere og oppgraderes, og designes slik at materialene i produktene kan resirkuleres.

Arbeidsgiverforeningen støtter utviklingen mot mer holdbare, resirkulerbare og ombrukbare produkter og minner om at EUs initiativer innen sirkulær økonomi har stor betydning for norsk eksport av produkter til Europa, Norges viktigste eksportmarked.

5. Strengere miljøkrav ved offentlige innkjøp

Hvert år kjøper det offentlige Norge varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner (!). Krav fra offentlige innkjøpere er altså et svært godt virkemiddel for å påvirke samfunnsutviklingen i sirkulær retning.

Norsk Industri mener at innovasjon og miljø må prioriteres i innkjøpspolitikken. En strategi for sirkulær økonomi må derfor inneholde en «forsert satsning på utarbeidelse av kriteriesett for nye områder og vektlegge kriterier som gjør det enkelt å vektlegge sirkulær økonomi ved innkjøp».

LES OGSÅ: Droppet anbudsrunden om avfallshåndtering på Stortinget

Forskriftsregelen bør derfor skjerpes og gjøres mer forpliktende slik at miljø alltid skal vektlegges med minst 30 prosent ved offentlige innkjøp, skriver organisasjonen i sine anbefalinger.

Forskriftsregelen bør skjerpes slik at miljø alltid skal vektlegges med minst 30 prosent ved offentlige innkjøp.

norsk industri i sine «sirkulære anbefalinger»

6. Miljøhensyn og nye utslippskrav

Dagens forurensningsregler og praksis kan være til hinder for å etablere sirkulære verdikjeder for tyngre sidestrømmer og avfallstyper, poengterer Norsk Industri. Dette kan gjelde slagg, sand, gravemasser, betong og aske fra forbrenning av biobrensel som havner på deponi. Materialene brukes gjerne som fyllmasse i ulike prosjekter.

Erfaringen er at myndighetene i dag ofte vektlegger kjemikalierisikoen slik at muligheter for ressursutnyttelse av materialene begrenses. Norsk Industri mener derfor at myndighetene må finne fram til en «balanse mellom ønsket om økt ressursutnyttelse, risikoen for at miljøfarlige stoffer lekker ut og nye utslippskrav til industrien».

7. Støtteordning for sirkulær økonomi

Næringsrettet forskning og innovasjon innen sirkulær økonomi er alfa og omega for å lykkes. Utfordringen er imidlertid at det kreves til dels store investeringer før nye løsninger kan kommersialiseres.

Norsk Industri tar derfor til orde for at det gis støtte til førstegangsinvesteringer i ny klima- og miljøteknologi som gjenspeiler «samfunnsmessig gevinst og bedriftens risiko». Industrien er avhengig av gode støtteordninger som kan ta teknologiutviklingsprosjekter videre til piloteringsfasen.

Det koster, men kan også være det avgjørende skrittet for å lykkes med nye ideer. Derfor mener Norsk Industri at det bør etableres en finansieringsordning for sirkulær økonomi (PILOT-S) som avfallsbransjen.no presenterte for en uke siden.

Her finner du industriens sju hovedanbefalinger.

LES OGSÅ: Legger fram sju krav til sirkulærøkonomi-strategi

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!