Nyheter
Foto: Bård Gudim, NOAH

Tar Langøya-bekymring til «etterretning»

Miljødirektoratet kommer ikke til å iverksette ekstra tilsyn med deponiet for farlig avfall på Langøya. Bekymringsmeldingen «tas til etterretning».

Vestfold og Telemark Venstre sendte tidligere i måneden en bekymringsmelding til fylkeskommunen angående deponiet for farlig avfall på Langøya. Sammen med Miljøpartiet de grønne har partiet uttrykt bekymring for manglende kontroll av avfallshåndteringen på øya, samt at anlegget importerer farlig avfall fra land utenfor Norden.

LES OGSÅ: Ber statsråden svare om farlig avfall

Legges i en skuff

Bekymringsmeldingen ble oversendt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til Miljødirektoratet den 5. februar. Årsaken er at det er direktoratet som er tilsynsmyndighet for Langøya. De siste ti årene er det gjennomført sju tilsyn ved NOAHs anlegg på Langøya.

«Direktoratet er forurensningsmyndighet for anlegget. Det innebærer blant annet at vi utformer en tillatelse etter forurensningsloven, med vilkår som sørger for at driften er miljømessig forsvarlig. Vi har spesielt fokus på at vannforskriftens bestemmelser overholdes. Vi fører tilsyn med at tillatelsens vilkår overholdes», skriver direktoratet i en epost til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: – Lar seg bruke av nettroll

Miljødirektoratet har ingen planer om skjerpet kontroll av Langøya, som følge av bekymringsmeldingen. I eposten heter det at «I henvendelsen er det utrykt bekymring for oppfølging av import, behandling og deponering av farlig avfall på Langøya. Miljødirektoratet har tatt henvendelsen til etterretning». Det betyr i praksis at direktoratet ser seg ferdig med saken.

Import og eksport

En av de store bekymringene fra Venstre og Mdg er at NOAH Langøya driver import av farlig avfall. Til dette viser Miljødirektoratet til Norges internasjonale forpliktelser. «Miljødirektoratet er ansvarlig kontaktpunkt for Baselkonvensjonen om kontroll av grensekryssende forsendelser av avfall. Bestemmelsene i Baselkonvensjonen er tatt inn i norsk regelverk gjennom implementeringen av EUs forordning nr. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall. Miljødirektoratet godkjenner ikke Import eller eksport av farlig avfall hvis ikke betingelsene i forordningen er oppfylt».

Import og eksport av farlig avfall. Kilde: SSB

Direktoratet skriver at importen av farlig avfall over tid jevnes ut av eksport.

LES OGSÅ: Sju tilsyn på ti år

«Norge er forpliktet til å ha nasjonal sluttbehandlingskapasitet for farlig avfall, men vi er ikke forpliktet til å ha behandlingsløsninger for alle typer farlig avfall. Det varierer fra år til år om Norge er nettoeksportør av farlig avfall eller nettoimportør, se figuren nedenfor. En overveiende del av avfallet som eksporteres fra Norge og importeres til Norge sendes internt i Norden. I store trekk importerer vi uorganisk farlig avfall (vesentlig flygeaske fra avfallsforbrenning) fra Danmark og Sverige til bruk som nøytraliseringsmiddel for norsk syreholdig avfall på NOAH Langøya. Vi eksporterer vesentlig organisk avfall til forbrenning eller materialgjenvinning, primært i Sverige og Danmark. NOAH tar sjeldent imot farlig avfall fra ikke-nord-europeiske land, og da i mindre kvanta», heter det i eposten.

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!