Nyheter
Returkraft i Kristiansand. Foto: Jon Petter Thorsen Aptum

Advarte mot eget forslag om CO2-avgift

For to år siden advarte Finansdepartementet om at CO2-avgift på avfallsforbrenning kunne øke avfallseksporten til Sverige. Tirsdag ble forslaget sendt ut på nytt.

Høringsnotatet som ble sendt ut fra Skattedirektoratet på vegne av Finansdepartementet tirsdag har skapt kraftige reaksjoner i avfallsbransjen.

Omkamp

Ti år etter at forbrenningsavgiften ble avskaffet, kommer nå forslaget om å innføre CO2-avgifter på forbrenningsanleggene. Forslaget har dukket opp med jevne mellomrom og Skattedirektoratet viser til Stortingsmelding 41 fra 2016-2017, samt Statsbudsjettet for 2018 som grunnlag for at forslaget nå sendes på høring.

LES OGSÅ: Foreslår CO2-avgift på avfallsforbrenning

I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2018 ba Kristelig folkeparti om en vurdering av hvordan en CO2-avgift på avfallsforbrenning ville slå ut. Partiet ba Finansdepartementet om å regne på hvor mye penger staten kunne få inn på en slik avgift.

«Finansdepartementet anslår provenyet til om lag 370 mill. kroner på årsbasis. Dette anslaget forutsetter at avgiften ikke fører til en vesentlig eksport av avfall til utlandet», skrev departementet i sitt svar.

Mindre fjernvarme

Departementet advarte også mot at CO2-avgiften ville øke kostnadene for fjernvarmeproduksjon.

LES OGSÅ: – Vil forrykke konkurransesituasjonen

«Innføring av CO2-avgift på utslipp fra ikke-kvotepliktig avfallsforbrenning vil øke kostnaden ved å bruke avfall som brensel i fjernvarmeanlegg. På grunn av prisregulering har fjernvarmeselskapet begrenset mulighet for å ta ut en kostnadsøkning i prisen på levert fjernvarme. Innføring av en CO2-avgift på utslipp fra avfallsforbrenning kan derfor føre til at fjernvarmeselskapene velger å redusere produksjonen av fjernvarme eller øke forbruket av andre brensler. Det er usikkert i hvor stor grad dette vil skje. Dersom avgiften fører til redusert bruk av avfall ved norske forbrenningsanlegg, vil en større del av avfallet bli eksportert (i hovedsak til Sverige). Provenyet vil i så fall bli tilsvarende redusert», skriver departementet.

I dag sendes omkring 1,8 millioner tonn avfall ut av landet årlig. Den klart største delen havner i Sverige. Nettopp faren for økt eksport var en av de viktigste begrunnelsene for å avskaffe forbrenningsavgiften i 2010.

Stimulerer eksport

«Avgiften ble opphevet på grunn av konkurransesituasjonen for de norske forbrenningsanleggene da Sverige fjernet sin tilsvarende avgift fra samme tidspunkt», skrev Finansdepartementet i sitt svar for to år siden.

Også i det nye høringsnotatet, erkjenner Skattedirektoratet, at innføring av en CO2-avgift kan øke avfallseksporten.

«En CO2-avgift på forbrenning av avfall vil kunne gi økt eksport av avfall fra Norge til andre land, og redusert import av avfall fra andre land til Norge. Dette vil redusere utslipp i Norge, men ikke påvirke globale utslipp», skriver direktoratet.

Liten miljøeffekt

Skattedirektoratet begrunner forslaget om CO2-avgift på forbrenningsanlegg med at det vil bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp. Men da Miljødirektoratetet evaluerte bortfallet av forbrenningsavgiften i 2014, var funnene at avgiften ikke har store utslippskonsekvenser.

«Vi konkluderer med at det er lite sannsynlig at utslippene fra forbrenningsanleggene har økt merkbart som følge av at avgiften ble fjernet.», skrev Miljødirektoratet i en rapport til Klima- og Miljødepartementet.

Miljødirektoratets gjennomgang fant at den eneste effekten av avgiftslettelsen var at eksporten til Sverige var lavere enn den ellers ville vært. Altså konkluderte direktoratet med at avgiftslettelsen hadde fungert etter hensikten.

«Miljøvirkningen av dette har blitt undersøkt av Mepex og Profu. De sier at resultatene viser at redusert eksport fører til en samlet økning i CO2-utslippene på 55 kg CO2/tonn avfall i området Norge, Sverige og Storbritannia. Dette skyldes i hovedsak at en forventer økt import av avfall fra Storbritannia som erstatter norsk avfall som forbrennes i Sverige. Dette er en relativt liten økning, og resultatet er avhengig av en rekke forbehold og forutsetninger ved beregningene. Vi bedømmer derfor at miljøkonsekvensene av bortfallet av forbrenningsavgiften er usikre, men at de trolig er små», skriver direktoratet.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!