Nyheter

Uenighet om «nedgravd miljøbombe»

Miljødirektoratet og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er uenige om utrangerte kabler og rørledninger skal regnes som avfall eller ikke. Får foreningen gjennomslag vil det ha store økonomiske konsekvenser.

I 2015 konkluderte miljørådgiver Eirik Wærner med at det lå over en halv million tonn med «skjulte miljøbomber» rundt om i landet i form av gamle kabler og rørledninger som ikke lenger er i bruk. Etter hvert som nettselskapene har bygget ut sine nett og skiftet ut kabler har omfanget økt. Nå står kampen om hvordan disse utrangerte kablene skal håndteres.

Hva er avfall?

Selv om kablene kan inneholde miljøgifter som bly, PCB, tjære og ftalater har Miljødirektoratet hittil konkludert med at kablene ikke er å anse som avfall etter forurensningslovens §27 og at det derfor ikke er krav om at kabelen enten må fjernes eller at det søkes om å få la den ligge. Direktoratets oppfatning er at kablene først blir definert som avfall når de tas opp av bakken.

Forurensningsloven §27
«Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere.»

Denne lovtolkningen reagerer Norsk forening for farlig avfall på. I et brev fra juridisk rådgiver Einar Bratteng argumenterer foreningen for at gamle kabler som ikke er i bruk er å anse som avfall der de ligger og derfor må behandles deretter.

I praksis handler uenigheten mellom direktoratet og NFFA om hvordan man skal definere løsøregjenstand. Mens direktoratet har lagt til grunn av en løsøregjenstand ikke er forbundet med grunn, så mener NFFA at det blir en for snever tolkning.

Store kostnader

I brevet viser Bratteng til at et kjøleskap ikke opphører å være en løsøregjenstand selv om det graves ned. Bratteng og NFFA mener å ha støtte for sitt syn i EUs rammedirektiv for avfall.

Dersom NFFA får støtte for sitt syn på gamle kabler, vil det få store konsekvenser for nettutbyggerne. Da må de utrangerte kablene enten graves opp og levers til avfallsanlegg eller gjenvinning eller så må det søkes Miljødirektoratet om å få la kablene ligge.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!