Nyheter
Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg
Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg i Oslo.

Foreslår CO2-avgift på avfallsforbrenning

Forbrenningsanlegg bør betale en CO2-avgift på rundt 120 kroner per tonn avfall, foreslår Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet sendte tirsdag ut et høringsnotat om CO2-avgift for avfallsforbrenning.

Varslet tidligere

Høringen er en oppfølging av regjeringens forslag om en slik avgift fra Statsbudsjettet i 2018 og Stortingsmelding 41 fra 2016-2017-sesjonen. Der fremgår det at regjeringen vil arbeide for å innlemme forbrenning av husholdningsavfall i EUs kvotesystem eller innføre en egen CO2-avgift på avfallsforbrenning.

Direktoratet skriver i notatet at formålet med en avgift vil være å «bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktig utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall».

Den forrige forbrenningsavgiften for avfall ble avskaffet i 2010, blant annet fordi også svenskene fjernet sin avgift. I 2015 ble deponiavgiften fjernet.

LES OGSÅ: Hardt ut mot forbrenningsskatt

125 kroner per tonn

Sverige gjeninnførte en forbrenningsavgift på avfall den 20. april i år. Avgiften gjelder både for kvotepliktige og ikke-kvotepliktige anlegg. Avgiften er på 75 kroner per tonn avfall. Neste år øker avgiften til 100 kroner og året etter til 125 kroner. Skattedirektoratet har ikke spesifisert en endelig forbrenningsavgift i sitt høringsnotat, men trekker frem at den forventede kvoteprisen i det europeiske markedet for CO2-utslipp er omkring 230 kroner per tonn.

Det vil tilsvare omkring 125 kroner per tonn avfall, altså på nivå med det avgiften skal være i Sverige fra 2022.

Direktoratet påpeker at Sverige og Norge i praksis fungerer som et felles avfallsmarked og at det derfor er hensiktsmessig å legge avgiftene på omtrent samme nivå.

LES OGSÅ: – Hverken forbrenningsavgift eller CO2-kvoter virker på utslippene!

Redusert eksport

I utgangspunktet vil innføring av en CO2-avgift medføre redusert import av avfall fra utlandet. Importen har økt markant de senere årene og var på omkring 0,9 millioner tonn i 2018. Det er 180 prosent mer enn i 2014.

«De siste årene er virkemiddelbruken i Sverige strammet til, jf. punkt 3. Den skjerpede virkemiddelbruken i Sverige vil isolert sett svekke insentivene til eksport av norsk avfall til Sverige, og forsterke insentivene til import av avfall fra Sverige til Norge. Med uendret norsk virkemiddelbruk, kan nettostrømmen av avfall fra Norge til Sverige reduseres, noe som vil gi økte utslipp i Norge, men ikke påvirke globale utslipp. Dersom den norske avgiften settes slik at den tilsvarer summen av den svenske avgiften og kvoteprisen, vil forbrenning av avfall i avgiftspliktige anlegg stå overfor den samme karbonprisen i Norge og Sverige. Da vil det være andre forhold enn karbonprisen som avgjør avfallsstrømmen, som for eksempel kapasitet, konkurranseevne og transportkostnader», skriver Skattedirektoratet.

LES OGSÅ: Nedgang i norsk eksport til Sverige

Farlig avfall unntas

Avgiftsforslaget fra Skattedirektoratet vil bety mellom 200 og 500 millioner kroner i inntekter for staten på kort sikt. Direktoratet har lagt opp til at forbrenning av farlig avfall skal unntas fra avgiftskravet.
«En avgift på farlig avfall vil øke kostnaden ved en ønsket behandlingsmåte for deler av det farlige avfallet, og vil derfor kunne føre til at farlig avfall ikke blir behandlet miljømessig forsvarlig. Et avgiftsfritak for farlig avfall vil bidra til at en CO2-avgift på forbrenning av avfall ikke får utilsiktede og uheldige miljøkonsekvenser», skriver direktoratet.

Karbonfangst

Den senere tiden har karbonfangst vært blant de heteste temaene innen avfallsforbrenning. I forbindelse med de statlige krisepakkene for Koronakrisen ble det vedtatt i Stortinget å forsere investeringsbeslutningen om karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og Norcems fabrikk i Brevik. I tillegg ba Stortinget om at regjeringen igangsetter utredning av karbonfangst i Bergen, Stavanger og Trondheim. Klimakur 2030-rapporten har anslått at det er mulig å redusere CO2-utslippene med omkring fire millioner tonn CO2 fra avfallsforbrenning i Norge fra 2021 til 2030.
«Et fritak for CO2 som fanges og lagres, dvs. som ikke slippes ut i atmosfæren, foreslås regulert i ny § 3-13-6», skriver Skattedirektoratet i høringsnotatet.

LES OGSÅ: Kristiansand-ordfører ber om CCS-midler til Returkraft

Høringsinstansene har frist til 1. august med å komme med sine innspill til forslaget. På høringslisten står blant annet alle Fylkesmennene, Avfall Norge, Norsk Industri, de private avfallsselskapene, Samfunnsbedriftene, Miljøorganisasjonene og flere departementer.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!