Nyheter
Energigjenvinningsetaten (EGE) eies av Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

Ekstern granskning av Energigjenvinningsetaten

Den sentrale varslingsordningen i Oslo kommune har mottatt tre anonyme varsler med påstand om uregelmessigheter i Energigjenvinningsetaten og bestilt en ekstern, uavhengig granskning.

Avfallsbransjen.no har begjært og fått innsyn i oppdragsbrevet til PricewaterhouseCooper (PwC). Ifølge mandatet har Oslos kommunes sentrale varslingsordning mottatt tre anonyme varsler om mulige regel- og lovbrudd i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo.

Brudd på anskaffelsesreglene?

Påstandene er følgende:

  • brudd på anskaffelsesregelverket
  • omfattende og ureglementert bruk av eksterne konsulenter
  • ansettelser uten utlysning
  • brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og bruk av overtid

Oppdragsgiver for undersøkelsen er byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS), mens kommunens internrevisjon er PwCs kontraktsmotpart.

Systematiske brudd?

Formålet med den eksterne, uavhengige granskningen er for det første «å kartlegge om det har forekommet brudd på lover og forskrifter, kommunale regel- og avtaleverk samt retningslinjer og rutiner». I tillegg skal det granskes om «eventuelle brudd har vært systematiske».

Undersøkelsen er avgrenset til perioden 2015 til 15. mars i år, altså etter Energigjenvinningsetatens siste omorganisering da Klemetsrudanlegget ble skilt ut.

Ulovlige direkteanskaffelser?

Granskningen skal ifølge mandatet vurdere om det forekommer/har forekommet ulovlige direkteanskaffelser og eventuelle andre brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser i denne perioden. Etatens system og praksis for kontraktsoppfølging skal kartlegges og vurderes mot alminnelige krav til god internkontroll.

Dessuten skal PwC undersøke om det foreligger/forelå «relasjoner mellom leverandører og ansatte med ansvar for eller innflytelse over kontraktsinngåelser og kontraktsoppfølging som går utover det som følger av en alminnelig arbeidsmessig relasjon».

Bruk av eksterne konsulenter

Granskningen skal videre finne ut om Energigjenvinningsetatens behov for konsulenter er saksbehandlet og kontrakter inngått i tråd med etatens styringssystem.

Brudd på ansettelsesrutinene?

Også ansettelsesprosessene hos EGE i perioden 2015 til 15. mars 2019 skal under lupen, i tillegg til beordringer og tilvisninger.

Granskerne skal vurdere om ansettelsene har vært i tråd med det alminnelige kvalifikasjonsprinsippet som gjelder for forvaltningen, kommunens og arbeidsmiljølovens regler om midlertidige ansettelser, og «om saksbehandlingsreglene for ansettelser, beordring og tilvisning er fulgt».

For mye overtid?

Det siste PwC skal se nøye på, er om det har forekommet brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og overtid og om eventuelle lokale arbeidstidsavtaler ikke er blitt overholdt. Eventuelle brudd skal listes opp etter type brudd og antall.

I tillegg skal de eksterne granskerne vurdere om det er grunnlag for å undersøke nærmere om ansatte i Energigjenvinningsetaten urettmessig har ført arbeidstid og overtidstimer.

Politianmeldelse i vente?

Av mandatbrevet går det også fram at det er «opp til Oslo kommune å vurdere om eventuelle overtredelser av lover, forskrifter eller regelverk gir grunnlag for sanksjonering».

Videre heter det: «Oppdraget skal gjennomføres på en slik måte at kommunen blir satt i stand til å gjøre en slik vurdering og følge opp på en egnet måte. Vurderinger av eventuelle straffbare forhold gjøres av påtalemyndighetene.»

Selve granskningen består av gjennomgang av dokumentasjon og samtaler med relevante personer. Enkelte skal gis rett til imøtegåelse (kontradiksjon). Undersøkelsen avsluttes med en rapport til Oslo kommune.

Venter på rapporten

Avfallsbransjen.no tok i dag kontakt med byrådsavdelingen for miljø og samferdsel for å få høre om PwC-rapporten er ferdig, eller når den er ventet til å være klar, men har ikke fått svar enda. Svarene finner du her.

Ifølge avtalen mellom Oslo kommune og PwC skal oppdragsgiveren holdes oppdatert om granskningen «minst én gang i måneden».

LES OGSÅ: EGE-granskningen pågår 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!