Nyheter
NOAHs anlegg for uorganisk, farlig på Langøya utenfor Holmestrand. Foto: Bård Gudim

Positiv til uanmeldte tilsyn på Langøya

Det er foretatt sju tilsyn av NOAHs anlegg på Langøya siden 2010. Selskapet selv hilser uanmeldte tilsyn velkommen.

Miljøpartiet de Grønne på den ene siden og Norsk forening for farlig avfall og Norsk Avfallshåndtering (NOAH) på den andre røk i tottene på hverandre forrige uke. MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm stilte klima- og miljøministeren flere spørsmål om avfallsimporten og håndteringen på Langøya etter at det har kommet bekymringsmeldinger om anlegget. Bastholms spørsmål ble fulgt opp av gruppeleder i Vestfold og Telemark MDG, Harald Moskvil. Blant spørsmålene MDG har ønsket svar på er tilsynene med deponiet på Langøya og om det foretas uanmeldte tilsyn.

Spørsmålene fikk generalsekretær Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall, NFFA, til å reagere kraftig. Han mener MDG lar seg bruke i debatten om nytt nasjonalt deponi for farlig avfall. Nå har statsråden levert sitt skriftlige svar til Stortinget.

Une Aina Bastholm, Miljøpartiet De Grønne, Oslo

Ingen uanmeldte tilsyn

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skriver i sitt svar til Bastholm at «På NOAH Langøya har det vore gjennomført totalt sju tilsyn sidan 2010, tre av dei i form av omfattande revisjonar som skal varslast minimum seks veker i framkant, samt fire dags-inspeksjonar (som kan gjennomførast både varsla og umeldt). Miljødirektoratet har ikkje gjennomført umeldte tilsyn på NOAH Langøya i den perioden».

LES OGSÅ: Ber statsråden svare om Langøya

Statsråden skriver at tilsynsmyndighetene, i form av Fylkesmannen og Miljødirektoratet, kan foreta både varslede og uvarslede tilsyn, men at uanmeldte tilsyn sjelden har noen effekt. «Erfaringa frå Miljødirektoratet er at det som regel ikkje er signifikant forskjell i etterleving av reglar om tilsynet er varsla på førehand eller ikkje. Miljødirektoratet si vurdering er at verksemdene i lita grad kan skjule eller endre system og prosessar som har tyding for kva som blir avdekt under tilsynet», skriver Rotevatn.

NOAH på sin side er positivt innstilt til uanmeldte tilsyn på Langøya. Selskapet viser til at de allerede i dag er underlagt et strengt kontrollregime.

«Alle avfallsanlegg i Norge må forvente uanmeldte kontroller fra myndighetene. Myndighetene bestemmer selv hvilke typer og hyppigheten på tilsyn. NOAH er forberedt på, og er positive til, å få uanmeldte kontroller fra myndighetene», skriver samfunnskontakt i NOAH, Unni Claussen i en epost til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: NOAH svarer Bastholm

En annen bekymring fra MDG har vært import av farlig avfall. Bastholm og Moskvil har vist til dokumenter som viser at Langøya-anlegget har mottatt farlig avfall fra både nordiske og ikke-nordiske land. Dette har anlegget anledning til, sier Rotevatn.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier det har vært sju tilsyn på NOAH Langøya de siste ti årene. Foto: Bjørn Vilberg

Får importere avfall

«Miljødirektoratet har gitt samtykke til import av einskilde typar farleg avfall til NOAH Langøya, også frå land utanfor Norden. Noreg importerer i hovudsak uorganisk farleg avfall, særleg frå Sverige og Danmark, men også frå einskilde andre europeiske land. Noreg eksporterer òg avfall, hovudsakelig organisk farleg avfall, til Norden og andre nærliggjande europeiske land. Import av avfall er strengt regulert gjennom EU si grensekryssforordning. Høve til Miljødirektoratet til å kontrollere at verksemdene er i tråd med gjeldene regelverk for import av avfall, vil vere å kontrollere verksemda si eigen mottakskontroll, dvs. at dei har gode nok rutinar som sikrar at dei ikkje tek imot avfall dei ikkje har lov til, og at det avfallet dei motteke faktisk stemmer overeins med dokumentasjonen tilhøyrande avfallet. Miljødirektoratet kan samtidig gjere verifikasjonar/stikkprøvar på at dette blir følgt opp i praksis», skriver Rotevatn.

NOAH følger opp med å forklare at avfallet som importeres til Langøya er godt dokumentert.

LES OGSÅ: – Vi stiller bare spørsmål

«Både NOAH og myndighetene har full oversikt over hva som tas imot på Langøya; type avfall, opprinnelse, behandling og hvor det deponeres. Kontrollen med avfallet er strengt regulert i Avfallsforskriften. Den beskriver hvilke tester som skal gjøres på avfallet og hvilken kontroll som skal gjennomføres før avfallet kan leveres til oss. All transport av avfall over landegrensens følges av en notifikasjon som er godkjent både i opprinnelseslandet og av norske myndigheter. Slik blir all importen sporbar og etterprøvbar», skriver Claussen.

En firedel skal materialgjenvinnes

MDGs tredje spørsmål er knyttet til materialgjenvinning av avfallet som ankommer Langøya. Til det svarer NOAH at de har ambisjon om å resirkulere en firedel av avfallet.

«NOAH vedtok høsten 2015 et mål om 25 prosent gjenvinning av mottatt mengde avfall innen 2025. Saltgjenvinningsprosjektet vårt er et resultat av dette målet. Vi er godt i gang med teknologiutviklingen ved testsenteret på Langøya, som dere vil besøke i mars. Vi planlegger nå gjennomføring av et pilotprosjekt, der vi har fått 10 mill i støtte fra Innovasjon Norge. Vi bidrar med omlag det dobbelte selv. Målet er et fullskala prosessanlegg både med energigjenvinning, saltgjenvinning og kommersiell avsetning for så mye som 80.000 tonn salt i året fra 2024. Saltene utgjør om lag 20 prosent av tonnasjen i flyveasken. Reduksjon i deponivolum er imidlertid noe mindre enn dette på grunn av tetthetsforhold», skriver Claussen.

Neste uke er fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark invitert på omvisning på Langøya-anlegget.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!